отписване на задължения на починало самоосигуряващо се лице

Изх. № М-24-36-75
Дата:31.10.2017 год.
ДОПК, чл. 14;
ДОПК, чл. 86, ал. 1, т. 1;
ДОПК, чл. 168, т. 3.
ОТНОСНО: отписване на задължения на починало самоосигуряващо се лице
По повод Ваше запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №М-24-36-75 от 16.11.2016 г., препратено по компетентност от дирекция ОДОП ………….., отговарям следното:
В запитването посочвате, че в процедура С22 Версия 3 „Отписване на задълженията“ на дирекция „Събиране“ се разглеждат случаите на отписване на задължения само на тези, които са погасени по давност (чл. 168, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), но не и в хипотезата на чл. 168, т. 5 от ДОПК, когато публичното вземане се погасява при смърт на физическото лице – след изчерпване на имуществото му, освен ако наследниците или други лица отговарят за публичното задължение. В ИС „Събиране“ и СУП не са предвидени маркери за отписване на лични задължителни осигурителни вноски при смърт на самоосигуряващо се лице.
Поставяте следните въпроси:
1. Как следва да се процедира в случаите на отписване на невнесени задължителни осигурителни вноски за своя сметка от починало самоосигуряващо се лице?
2. Как да се отрази отписването им в ДОС на починалото лице, така, че тези задължения да не се включват в генерираното от СУП удостоверение за дължими данъци и лихви от наследодателя?
Съгласно чл. 14 от ДОПК задължени лица са физическите и юридическите лица, които са носители за задължението за данъци или задължителни осигурителни вноски. Националната агенция за приходите създава и поддържа регистър и бази данни за задължените лица (чл. 80 от ДОПК). Съгласно чл. 86, ал. 1, т. 1 от ДОПК регистрацията на задължените лица в регистъра на НАП се прекратява със смъртта на физическото лице. Осигурителните правоотношения на самоосигуряващите се лица за осигурените социални рискове имат строго личен характер, което означава, че имуществените права и задължения по тях не могат да се прехвърлят на трети лица и се прекратяват със смъртта на лицето. Затова както правата, така и задълженията на самоосигуряващото се лице са погасени със факта на смъртта му, поради което не преминаватчрез универсалното правоприемство в патримониума на наследниците. Предвид гореизложеното, поради смъртта на задълженото лице наследниците на починалото лице нямат задължение да внесат дължимите осигурителни вноски до датата на смъртта му нито от свое име (в качеството си на наследници), нито от негово име.
В тази връзка след извършване на годишно приключване на 2016 г. и превключване за работа през 2017 г. на СУП в системата са реализирани следните промени, по отношение на отписване на задължения за невнесени осигурителни вноски за своя сметка от починало самоосигуряващо се лице:
Създаден е нов маркер „Ненаследимо задължение“. Маркерът е поставен автоматично преди годишно приключване на дебитни транзакции в подсметки ДОО, ЗО и ДЗПО за задължения на физически лица с прекратена регистрация.
Маркерът е поставен и на свързаните с посочените задължения транзакции за начисляване на лихва.
Просрочените задължения с поставен маркер „Ненаследимо задължение“ не се прехвърлят към ИС „Събиране“, а на вече прехвърлените вземания автоматизирано се променя статуса на „прекратено“.
При поставяне на маркер „Ненаследимо задължение“ задължението се изключва от реда за автоматично погасяване и не се визуализира в справките за задължения и удостоверения.
При поставяне на маркер „За погасяване по заявление“ на задължения с активен маркер „Ненаследимо задължение“ е осигурена функционалност за включване на задължението в реда за автоматично погасяване.
След годишно приключване е осигурена функционалност за автоматично поставяне на маркера върху горепосочените транзакции при прекратяване на регистрацията на физическо лице.
Към настоящия момент в СУП на личните осигурителни вноски и лихвите към тях на починалото лице…………………………. е поставен маркер „Ненаследимо задължение“ и същите не се показват като дължими в справките за задължения.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/АЛЕКСАНДЪРГЕОРГИЕВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *