прилагане разпоредбата на чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Изх. № М-24-36-64
Дата:23.01.2018 год.
ДОПК, чл. 162;
ДОПК, чл. 264.
ОТНОСНО: прилагане разпоредбата на чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
Във Ваше писмо, заведено в Националната агенция за приходите (НАП) с
вх. № ………………., сте изложили следната фактическа обстановка:
Дружество „………….“ ООД е подало молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот, находящ се в гр. …………. В издаденото удостоверение е отразено наличието на задължение за такса за битови отпадъци на имота и липсата на задължения за данък върху недвижимите имоти. Дружеството е подало заявление, в което посочва, че задълженията за такса за битови отпадъци не са данъчни по смисъла на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и не следва да бъдат включени в удостоверението.
Във връзка с изложеното е поставен следният въпрос:
Следва ли задълженията за такса битови отпадъци да бъдат отразени в удостоверението за данъчна оценка на имота?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 264, ал. 1 от ДОПК прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписването на ипотека или особен залог се допуска след представяне на писмена декларация от прехвърлителя или учредителя, съответно ипотекарния длъжник или залогодателя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски.
Съгласно изречение второ на чл. 264, ал. 1 наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имота се удостоверява в данъчната оценка.
В ал. 4 от същата разпоредба е указано, че когато прехвърлителят или учредителят декларират, че имат посочените в ал. 1 и 2 публични държавни и общински задължения, действията по ал. 1 и 2 могат да се извършат след тяхното заплащане или ако длъжникът писмено декларира, че е съгласен публичните държавни и общински вземания да се погасяват от сумата срещу прехвърлянето или учредяването на вещното право и купувачът внесе дължимата сума в съответния бюджет.
Предвид това, че в запитването не е посочено за коя година е дължима таксата за битови отпадъци, посочена от Община ……. в данъчната оценка, предоставена на задълженото лице, е необходимо да се отбележи следното:
Действащият след 1 януари 2006 г. ДОПК не съдържа дефиниция на понятията „данъчно вземане“ и „данъчно задължение“, а борави с термина „публични вземания“ (чл. 162, ал. 2, т. 1-9 от ДОПК). В обхвата на публичните вземания попадат както данъците, така и държавните и общинските такси, установени по основание със закон, каквато е общинската такса за битови отпадъци. В случая таксата за битови отпадъци като публично общинско вземане попада в обхвата на чл. 162, ал. 2, т. 3 и е нормативно отграничена от публичните държавни и общински вземания за данъци
(чл. 162, ал. 2, т. 1).
Предвид изложеното считам, че задълженията за такса за битови отпадъци не могат да бъдат определени като данъчни задължения и не следва да бъдат включени в удостоверението за данъчна оценка на имота по чл. 264, ал. 1 от ДОПК. Следва да се има предвид също, че таксата за битови отпадъци не е включена в обхвата на задълженията, които прехвърлителят декларира преди прехвърлянето на имота (чл. 264, ал. 4 ДОПК), а именно подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски.
ЗАМ.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *