Отправено запитване за предоставяне на информация за наличие на изискване към застрахователните агенти, поставено от страна на НАП

Изх. № 94-И-92
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО:Отправено запитване за предоставяне на информация за наличие на изискване към застрахователните агенти, поставено от страна на НАП
Уважаеми господин ……….,
В отговор на Ваше запитване, постъпило с писмо с вх. № ………. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
Отправеното запитване, свързано с изисквания към дейността на физическите лица -застрахователни агенти, не кореспондира с функциите и правомощията на органите на Националната агенция за приходите, регламентирани в разпоредбите на Закона за НАП и ДОПК, с оглед на което не са налице основания за предоставянето на изисканата с писмото Ви информация относно посочването на нормативния документ, регламентиращ гаранции за изпълнението на задължения, свързани с дейността на застрахователен агент.
Наред с това, ви уведомявам, че в данъчното законодателство и по-конкретно в разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, не се съдържа цитираното в писмото Ви изискване, застрахователните агенти да поддържат/собствени средства в банкова сметка, с цел обезпечение на данъчните им задължения при/извършване на дейност по застрахователно посредничество.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *