Отчитане на приходи и прилагане на чл. 73 от ЗДДФЛ

ЗДДФЛ – чл. 73; чл. 13, ал. 2;
Относно: Отчитане на приходи и прилагане на чл. 73 от ЗДДФЛ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО …,
Във връзка с постъпило запитване вх. № …/21.03.2015 г.в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. …, препратено от ЦУ на НАП с Изх. № …/19.03.2015 г., Ви уведомявам за следното:
От представената фактическа обстановка става ясно, че дружеството Ви притежава антикварен магазин, в който изкупувате стока от физически лица. В повечето случаи това са стоки втора употреба /битови предмети/ и антикварни предмети и предмети за колекции.
Всяка година досега доходите, изплатени на физическите лица, които са били облагаеми и необлагаеми сте декларирали със старите кодове /код 12 и 13/ в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Въпросът, който задавате е :
1.Следва ли в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ освен облагаемите доходи от продажба на произведения на изкуството /код 503/ да се декларират и обикновените битови предмети /стоки втора употреба/, които не са антикварни предмети и предмети за колекции/ и не са облагаем доход по ЗДДФЛ.
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададения от Вас въпрос, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи:
1. по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
2. по глава шеста, подлежащи на облагане с окончателен данък, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
3. от прехвърляне на права или имущество, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 3;
4. по чл. 13, ал. 1, т. 3, 7, 9, 20, 21 и 24, в случаите, когато годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 2 не са облагаеми доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:
а) пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година;
б) произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;
в) акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;
г) движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците.
Видно от посочените разпоредби доходът от продажба на употребявани предмети – лични вещи и други подобни е необлагаем, освен ако не попада в изключенията, които са облагаеми като предмети за колекции и антикварни предмети
Независимо от факта, че доходите от продажба на употребявани предмети – лични вещи и други подобни са необлагаеми, същите следва да бъдат посочени от дружеството – платец в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ и по-конкретно с код 503, доколкото в запитването няма информация, че продажната цена се плаща на части в различни данъчни години.
Изразявам становище, че с код 503 и код 504 от номенклатурата на кодовете към справката по чл. 73 от ЗДДФЛ се посочват всички видове доходи, т.е. облагаеми и необлагаеми.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »