Писмо с Изх. № М-33-00-660; Дата: 21.01.2021 год.; Наредба № Н-18/2006 г., чл. 31; ; В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е получено Ваше писмо, за

Изх. № М-33-00-660
Дата: 21.01.2021 год.

Наредба № Н-18/2006 г., чл. 31

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е получено Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър с вх. №М-33-00-660 от 20.09.2019 г., с което уведомявате НАП за допусната грешка при отразяване на сторно операция чрез фискално устройство (ФУ).
Съгласно изложеното в писмото Ви, при смяна на хартиената лента на ФУ е допуснато два пъти регистриране на една и съща сума – общо 2400 лева, след което е извършена грешно сторно операция с причина „Операторска грешка“, като е сторнирана по-голяма сума – 3600 лева. Изведен е дневен финансов отчет от ФУ, в който сумата на общия оборот е била в повече с 2400 лева, поради което е извършена още една сторно операция за 2400 лева. Отново е изведен дневен финансов отчет, в който сте констатирали, че сумата на общия оборот отново не отговаря на реалния такъв.
Предвид допуснатата грешка при отразяване на сторно операцията, отправяте молба към НАП за разяснение на действията, които следва да се извършат в конкретния случай.
Предвид изложената фактическа обстановка в запитването, съобразявайки действащата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал.1, т.10 във връзка с чл.10, ал. 2 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Редът и начинът за документиране на сторно операции чрез ФУ са регламентирани в чл. 31 от Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)
В Наредба №Н-18/2006 г. не е регламентиран ред и начин за извършване на сторно операция по вече регистрирана такава във ФУ.
В тази връзка е препоръчително за дублираното отчитане във ФУ на сумата на сторно операцията да се извърши счетоводно отразяване на допуснатата неточност и да се уведоми компетентната териториална дирекция на НАП.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *