Писмо с Изх. №20-00-330; 06.08.2020 г.; чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС; § 1, т. 62 от ДР на ЗДДС

Изх. №20-00-330
06.08.2020 г.

чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС
§ 1, т. 62 от ДР на ЗДДС

В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка.
Във връзка с новата разпоредба на чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС (в сила от 01.07.2020г.) и публикувано в сайта на НАП становище с изх. №20-00-100/29.06.2020 г. са поставени следните въпроси:
1. Каква данъчна ставка, следва да се прилага, когато в ресторант за хранене се консумират само напитки (безалкохолно, кафе, чай), без да се консумира храна?
2. Каква данъчна ставка, следва да се прилага, ако заведението е само питейно, като клиентът се обслужва на място, има услуга „сервиз“, има и обособени места за сядане?
3. Каква данъчна ставка, следва да се прилага в случаите, когато заведението е питейно, но освен напитки се консумират и готови храни (сандвичи, ядки, пакетирани храни)? И в тези случаи клиентът се обслужва на място, има услуга „сервиз“, има и обособени места за сядане.
4. За да се прилага намалената данъчна ставка в размер на 9% по реда на чл.66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, необходима ли е специална категоризация на заведението?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
В ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИД на ЗДДС), с който са направени изменения и допълнения в ЗДДС, касаещи размера на ставката на данъка при доставката на определени стоки и услуги. Направените изменения и допълнения, влизат в сила от 01.07.2020 г. Една от направените промени е свързаната с размера на ставката на данъка при доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна, като е променена разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС. Съгласно § 4 от заключителните разпоредби на ЗИД на ЗДДС, тази разпоредба ще се прилага от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2021 г.
По-конкретно, съгласно чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, ставката на данъка е 9 на сто за доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128.
Съгласно ново изречение второ на т. 62 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС „Храни за човешка консумация са храни по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните” (Регламент (ЕО) № 178/2002).
Съгласно т. 62 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС „Ресторантьорски услуги“ са услугите, които се състоят от доставка в помещенията на доставчика на приготвена или неприготвена храна и/или напитки за човешка консумация, следвани от достатъчно подпомагащи услуги, които позволяват незабавното им консумиране. Храни за човешка консумация са храни по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните.
Не са кетъринг услуги или ресторантьорски услуги:
а) обикновената доставка на приготвена или неприготвена храна (например доставка за вкъщи от ресторанти, супермаркети и други подобни);
б) доставката на приготвена храна и доставката, състояща се в храна за вкъщи от ресторанти;
в) доставката, състояща се в приготвяне и доставка на храна и/или напитки без друга подпомагаща услуга.
Съгласно т. 98 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС „Бира по чл. 66, ал.2, т. 3” е бира по смисъла на чл. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).
Съгласно т. 99 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС „Вино по чл. 66, ал.2, т. 3” е вино по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН).
Съгласно т. 100 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС „Спиртни напитки по чл. 66, ал. 2, т. 3” са спиртните напитки по смисъла на чл. 121, ал. 3 от ЗВСН.
По отношение на прилагането на намалената ставка на ДДС от девет процента, съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС в сила от 01.07.2020 г. е изготвено указание изх. №20-00-100/29.06.2020 г. на зам. изпълнителния директор на НАП.
По първи, втори, трети и четвърти въпрос:
Отговорите на поставените въпроси са изготвени при положение, че предоставяните услуги попадат в обхвата на ресторантьорските услуги, а въпросите са свързани само и единствено с обстоятелството, дали изброените стоки влизат в обхвата на храните/или напитките, които могат да бъдат включени в доставката на ресторантьорски услуги.
Както бе споменато по-горе, съгласно т. 62 от ДР на ЗДДС в „Ресторантьорски услуги“ са услугите, които се състоят от доставка в помещенията на доставчика на приготвена или неприготвена храна и/или напитки за човешка консумация, следвани от достатъчно подпомагащи услуги, които позволяват незабавното им консумиране. Също така, видно от чл. 6, пар. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (Регламент за изпълнение (ЕС) 282/2011) ресторантьорските услуги и кетъринг услугите са услуги, които се състоят в доставката на приготвени или неприготвени храни или напитки, или и на двете, за консумация от човека, придружени от достатъчно помощни услуги, за да могат да се консумират непосредствено. Доставката на храна, на напитки, или и на двете е само един компонент от едно цяло, в което услугите играят по-голяма роля.
Съгласно чл. 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 „храни“ (или „хранителни продукти“) означава всяко вещество или продукт, независимо дали е преработен или не, частично преработен или непреработен, който е предназначен за или основателно се очаква да бъде приеман от хора. Понятието „храни“ включва напитки, дъвки и всякакви вещества, включително вода, които са умишлено вложени в храните по време на тяхното производство, приготовление или обработка. То включва водата след точката на съответствие, съгласно определението в член 6 от Директива 98/83/ЕО и без да се засягат изискванията на Директиви 80/778/ЕИО и 98/83/ЕО. Понятието „храни“ не включва:
а) фуражи;
б) живи животни, освен ако не са подготвени за пускане на пазара за консумация от човека;
в) растения преди прибиране на реколтата;
г) медицински продукти по смисъла на Директиви 65/65/ЕИО (21) и 92/73/ЕИО (22) на Съвета;
д) козметични средства по смисъла на Директива 76/768/ЕИО на Съвета (23);
е) тютюн и тютюневи изделия по смисъла на Директива 89/622/ЕИО на Съвета (24);
ж) наркотични или психотропни вещества по смисъла на Единната конвенция на Обединените нации за наркотичните вещества от 1961 г. и Конвенцията на Обединените нации за психотропните вещества от 1971 г.;
з) остатъчни вещества и замърсители.
Видно от гореизложеното е, че в даденото определение за ресторантьорски услуги се включва приготвена или неприготвена храни и/или напитки за човешка консумация, а в понятието „храни“ се включват напитки и всякякви вещества, включително и вода. Доставката на храна, на напитки, или и на двете е само един компонент от едно цяло, в което услугите играят по-голяма роля. Също така, в разпоредбата на чл. 62, ал. 2, т. 3 от ЗДДС са включени ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна. От изложеното следва, че за описаните във въпросите стоки, като напитки – безалкохолни, кафе, чай и т.н., както и готови храни – сандвичи, ядки, пакетирани храни и т.н., попадат в обхвата на стоките, които могат да бъдат включени в ресторантьорските услуги. Също така не е необходимо доставката на напитки да се съпътства (да е свързано) с хранене, т.е. в един ресторант или подобно заведение, може да се сервират на даден клиент само напитки, без храна, или заведението да предоставя ресторантьорски услуги, само на напитки. В случай, че доставките попадат в обхвата на ресторантьорските и кетъринг услуги, приложимата данъчна ставка е в размер на 9 на сто, съгласно чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, в противен случай приложимата ставка е в размер на 20 на сто.
Следва да се има предвид, че чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС намалената ставка не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки, включително когато основна доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо (в случаите по чл. 128 от същия закон). Намалената ставка за данък върху добавената стойност не следва да се прилага и за напитки за консумация (например коктейли), които включват като съставка някоя от посочените – спиртни напитки, вино или бира.
Също така за прилагането на намалената данъчна ставка от 9 на сто, не е от значение типа на заведението за хранене или питейно такова. Може да бъде всякакво заведение от което се извършват услуги, попадащи в обхвата на ресторантьорски и кетъринг услуги. В този смисъл е и изразеното становище на зам. изпълнителния директор на НАП с изх. №20-00-100/29.06.2020 г.

3/5

Вашият коментар