Писмо с Изх. №20-00-330; 06.08.2020 г.; чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС; § 1, т. 62 от ДР на ЗДДС

Изх. №20-00-330
06.08.2020 г.

чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС
§ 1, т. 62 от ДР на ЗДДС

В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка.
Във връзка с новата разпоредба на чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС (в сила от 01.07.2020г.) и публикувано в сайта на НАП становище с изх. №20-00-100/29.06.2020 г. са поставени следните въпроси:
1. Каква данъчна ставка, следва да се прилага, когато в ресторант за хранене се консумират само напитки (безалкохолно, кафе, чай), без да се консумира храна?
2. Каква данъчна ставка, следва да се прилага, ако заведението е само питейно, като клиентът се обслужва на място, има услуга „сервиз“, има и обособени места за сядане?
3. Каква данъчна ставка, следва да се прилага в случаите, когато заведението е питейно, но освен напитки се консумират и готови храни (сандвичи, ядки, пакетирани храни)? И в тези случаи клиентът се обслужва на място, има услуга „сервиз“, има и обособени места за сядане.
4. За да се прилага намалената данъчна ставка в размер на 9% по реда на чл.66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, необходима ли е специална категоризация на заведението?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
В ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИД на ЗДДС), с който са направени изменения и допълнения в ЗДДС, касаещи размера на ставката на данъка при доставката на определени стоки и услуги. Направените изменения и допълнения, влизат в сила от 01.07.2020 г. Една от направените промени е свързаната с размера на ставката на данъка при доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна, като е променена разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС. Съгласно § 4 от заключителните разпоредби на ЗИД на ЗДДС, тази разпоредба ще се прилага от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2021 г.
По-конкретно, съгласно чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, ставката на данъка е 9 на сто за доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128.
Съгласно ново изречение второ на т. 62 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС „Храни за човешка консумация са храни по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните” (Регламент (ЕО) № 178/2002).
Съгласно т. 62 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС „Ресторантьорски услуги“ са услугите, които се състоят от доставка в помещенията на доставчика на приготвена или неприготвена храна и/или напитки за човешка консумация, следвани от достатъчно подпомагащи услуги, които позволяват незабавното им консумиране. Храни за човешка консумация са храни по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните.
Не са кетъринг услуги или ресторантьорски услуги:
а) обикновената доставка на приготвена или неприготвена храна (например доставка за вкъщи от ресторанти, супермаркети и други подобни);
б) доставката на приготвена храна и доставката, състояща се в храна за вкъщи от ресторанти;
в) доставката, състояща се в приготвяне и доставка на храна и/или напитки без друга подпомагаща услуга.
Съгласно т. 98 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС „Бира по чл. 66, ал.2, т. 3” е бира по смисъла на чл. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).
Съгласно т. 99 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС „Вино по чл. 66, ал.2, т. 3” е вино по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН).
Съгласно т. 100 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС „Спиртни напитки по чл. 66, ал. 2, т. 3” са спиртните напитки по смисъла на чл. 121, ал. 3 от ЗВСН.
По отношение на прилагането на намалената ставка на ДДС от девет процента, съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС в сила от 01.07.2020 г. е изготвено указание изх. №20-00-100/29.06.2020 г. на зам. изпълнителния директор на НАП.
По първи, втори, трети и четвърти въпрос:
Отговорите на поставените въпроси са изготвени при положение, че предоставяните услуги попадат в обхвата на ресторантьорските услуги, а въпросите са свързани само и единствено с обстоятелството, дали изброените стоки влизат в обхвата на храните/или напитките, които могат да бъдат включени в доставката на ресторантьорски услуги.
Както бе споменато по-горе, съгласно т. 62 от ДР на ЗДДС в „Ресторантьорски услуги“ са услугите, които се състоят от доставка в помещенията на доставчика на приготвена или неприготвена храна и/или напитки за човешка консумация, следвани от достатъчно подпомагащи услуги, които позволяват незабавното им консумиране. Също така, видно от чл. 6, пар. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (Регламент за изпълнение (ЕС) 282/2011) ресторантьорските услуги и кетъринг услугите са услуги, които се състоят в доставката на приготвени или неприготвени храни или напитки, или и на двете, за консумация от човека, придружени от достатъчно помощни услуги, за да могат да се консумират непосредствено. Доставката на храна, на напитки, или и на двете е само един компонент от едно цяло, в което услугите играят по-голяма роля.
Съгласно чл. 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 „храни“ (или „хранителни продукти“) означава всяко вещество или продукт, независимо дали е преработен или не, частично преработен или непреработен, който е предназначен за или основателно се очаква да бъде приеман от хора. Понятието „храни“ включва напитки, дъвки и всякакви вещества, включително вода, които са умишлено вложени в храните по време на тяхното производство, приготовление или обработка. То включва водата след точката на съответствие, съгласно определението в член 6 от Директива 98/83/ЕО и без да се засягат изискванията на Директиви 80/778/ЕИО и 98/83/ЕО. Понятието „храни“ не включва:
а) фуражи;
б) живи животни, освен ако не са подготвени за пускане на пазара за консумация от човека;
в) растения преди прибиране на реколтата;
г) медицински продукти по смисъла на Директиви 65/65/ЕИО (21) и 92/73/ЕИО (22) на Съвета;
д) козметични средства по смисъла на Директива 76/768/ЕИО на Съвета (23);
е) тютюн и тютюневи изделия по смисъла на Директива 89/622/ЕИО на Съвета (24);
ж) наркотични или психотропни вещества по смисъла на Единната конвенция на Обединените нации за наркотичните вещества от 1961 г. и Конвенцията на Обединените нации за психотропните вещества от 1971 г.;
з) остатъчни вещества и замърсители.
Видно от гореизложеното е, че в даденото определение за ресторантьорски услуги се включва приготвена или неприготвена храни и/или напитки за човешка консумация, а в понятието „храни“ се включват напитки и всякякви вещества, включително и вода. Доставката на храна, на напитки, или и на двете е само един компонент от едно цяло, в което услугите играят по-голяма роля. Също така, в разпоредбата на чл. 62, ал. 2, т. 3 от ЗДДС са включени ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна. От изложеното следва, че за описаните във въпросите стоки, като напитки – безалкохолни, кафе, чай и т.н., както и готови храни – сандвичи, ядки, пакетирани храни и т.н., попадат в обхвата на стоките, които могат да бъдат включени в ресторантьорските услуги. Също така не е необходимо доставката на напитки да се съпътства (да е свързано) с хранене, т.е. в един ресторант или подобно заведение, може да се сервират на даден клиент само напитки, без храна, или заведението да предоставя ресторантьорски услуги, само на напитки. В случай, че доставките попадат в обхвата на ресторантьорските и кетъринг услуги, приложимата данъчна ставка е в размер на 9 на сто, съгласно чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, в противен случай приложимата ставка е в размер на 20 на сто.
Следва да се има предвид, че чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС намалената ставка не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки, включително когато основна доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо (в случаите по чл. 128 от същия закон). Намалената ставка за данък върху добавената стойност не следва да се прилага и за напитки за консумация (например коктейли), които включват като съставка някоя от посочените – спиртни напитки, вино или бира.
Също така за прилагането на намалената данъчна ставка от 9 на сто, не е от значение типа на заведението за хранене или питейно такова. Може да бъде всякакво заведение от което се извършват услуги, попадащи в обхвата на ресторантьорски и кетъринг услуги. В този смисъл е и изразеното становище на зам. изпълнителния директор на НАП с изх. №20-00-100/29.06.2020 г.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_1417/13.05.2011г.ЗДДС, чл.21ЗДДС, чл.24ЗДДС,чл.117Относно: данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Според изложеното в запитването, дружеството е регистрирано

общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО), съгласно който употребата на стоки за стопански цели, като мостри или подаръци с малка стойност, не се третира като възмездн

Изх. №20-00-40230.11. 2017 г. чл. 6, ал. 4, т. 2 от ЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка: „К” АД е производител на няколко търговски

корекция на декларация обр. 6

3_3113/19.11.2010г.ДОПК, чл. 103 и чл. 106Относно:корекция надекларация обр. 6 Според изложеното в запитването с писмо вх. № при ТД на НАП – X лицето е

Право на възстановяване на данък върху добавената стойност по реда на чл. 92, ал. 3, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Право на възстановяване на данък върху добавената стойност по реда на чл. 92, ал. 3, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност