Писмо с Изх. №53-00-66; 29.06.2020 г.

Изх. №53-00-66
29.06.2020 г.

чл. 114, ал. 1, т. 7 от ЗДДС
чл. 114, ал. 1, т. 8 от ЗДДС
чл. 116, ал. 1 от ЗДДС
чл. 117, ал. 2 от ЗДДС
чл. 117, ал. 4 от ЗДДС
чл. 126, ал. 3, т. 1 от ЗДДС
чл. 115, ал. 10 от ППЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
„Х“ ЕООД (Дружеството) е българско търговско дружество, като собственик на капитала е „Х ЛИМИТИД“, със седалище във Великобритания.
През месец май 2020 г., дружеството установява несъответствие в използвания ДДС номер за фактуриране към негов партньор – „Х INNOVATION“, чуждестранно юридическо лице, със седалище във Великобритания. Последното е част от групова регистрация по смисъла на член 11 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО).
Във връзка със стопанската си дейност „Х“ ЕООД, получава и предоставя услуги от и на дружества, част от ДДС група регистрирана във Великобритания с ДДС номер GB……………..15, група „Х LIMITED“ с членове девет дружества, включително „Х INNOVATION“.
При извършване на регулярни месечни справки при фактуриране на предоставяните услуги от страна на дружеството, в качеството си на доставчик, за валидността на ДДС номера, на който до този момент „Х INNOVATION“ отговаря – GB……………15, е констатирано, че той е валиден и поради това продължава да бъде използван. През месец май 2020 г. „Х“ ЕООД е официално информирано от „Х INNOVATION“, че групата от търговски дружества е извършила групова пререгистрация, поради корпоративно преструктуриране, вследствие на което от 25.07.2019 г. е променен ДДС номера на „Х INNOVATION“ и същото е преминало към друга групова регистрация с ДДС номер GB…………..21, група „Х LIMITED“ с членове шест дружества.
Поради гореизложените факти от месец юли 2019 г. до месец април 2020 г. „Х“ ЕООД е издало фактурите си на известния му стар ДДС номер GB……………15, група „Х LIMITED“, като за този период са издадени 10 фактури за осъществени доставки на услуги. През същия период, българското дружество регистрира продажбите в подаваните отчетни регистри, справки-декларации по ЗДДС и VIES декларации, както и получените фактури от „Х LIMITED“, „Х SERVICES“ и „Х OPERATING“, за което са издадени протоколи по чл. 117 от ЗДДС, със стария ДДС номер GB…………..15, вместо на променения ДДС номер GB………….21 на групата. И двата посочени ДДС номера се използват и към момента само от търговски дружества, членове на Х GROUP.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Следва ли да бъдат предприети някакви действия от страна на дружеството при така възникналата ситуация, за отстраняване на техническата грешка в декларирането на ДДС номера в подадените отчетни регистри, справки-декларации по ЗДДС и VIES декларации?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание чл. 11 от Директива 2006/112/ЕО, всяка държава членка може да разглежда като едно данъчно задължено лице всички лица, установени на територията на тази държава членка, които, макар и юридически независими, са тясно обвързани едно с друго от финансови, икономически и организационни връзки.
В конкретния случай, ДДС групата е данъчно задължено лице, различно от дружествата – членове на групата, които го формират, и е създадено за целите на облагането с ДДС във Великобритания. Предвид цитираната разпоредба от Директивата за ДДС, членовете на групата прекратяват самостоятелното си съществуване на целите на ДДС, но същите остават юридически независими.
Съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗДДС получател по смисъла на същия закон е лицето, което получава стоката или услугата. В този смисъл, считам, че получател на извършената от българското дружество услуга е дружеството, което е член на ДДС групата, предвид това, че именно то е лицето, което получава стоките и е юридически независимо лице. Същото е валидно и когато доставчик на услуга е дружество, което е член на ДДС групата.
Според изискванията, предвидени в чл. 114, ал. 1, т. 7 и 8 от ЗДДС, фактурата за доставката задължително съдържа име и адрес на получателя по доставката, както и идентификационния номер за целите на ДДС – когато получателят е регистриран в друга държава членка, а съгласно чл. 117, ал. 2, т. 9 от ЗДДС протоколът задължително съдържа идентификационен номер на доставчика за целите на ДДС, под който номер е осъществена доставката, когато доставчикът е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка. Доколкото, в конкретните случаи получател по извършена доставка на услуга или доставчик по извършена услуга e лице, което е член на ДДС група, при документирането на доставката следва да се посочи идентификационния номер за целите на ДДС на ДДС групата, както в издадената фактура, по която дружеството е доставчик така и в издадения протокол по реда на чл. 117 от ЗДДС, по който дружеството е получател.
Видно от изложената фактическа обстановка, от 25.07.2019 г. вследствие на корпоративно преструктуриране е променен ДДС номерът на групата в която участват „Х INNOVATION“ и други членове, като същите са преминали към друга групова регистрация с ДДС номер GB……………21, от което следва, че след тази дата при документиране на доставките от страна на българското дружество, в издадените фактури и протоколи по чл. 117 от ЗДДС по които получатели или доставчици са членове на новата ДДС група, следва да бъде отразен промененият ДДС номер на групата.
В този смисъл издадените данъчни документи от страна на дружеството (фактури и протоколи по чл. 117 от ЗДДС) с контрагенти, членове на новата ДДС група, за периода от месец юли 2019 г. до месец април 2020 г., в които е посочен старият идентификационен ДДС номер GB……………..15 на група „Х LIMITED“, вместо новия, считам, че следва да се приемат за погрешно съставени. Това е така, предвид обстоятелството, че след преминаване на част от дружествата в друга ДДС група, всички издадени/получени от дружеството фактури, трябва да съдържат идентификационният номер за целите на ДДС на новата група.
В тази връзка, следва да се има предвид, че по силата на чл. 116, ал. 1 от ЗДДС погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови. Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа:
– основанието за анулирането;
– номера и датата на документа, който се анулира;
– номера и датата на издадения нов документ;
– подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
В Приложение № 12 към Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) е указан редът за включване на анулираните документи в отчетните регистри от доставчика и получателя по доставката. Когато се анулира документ (фактура или известие към фактура) след периода, в който е издаден, в Приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 от ППЗДДС е указано, че той се включва във файла „PRODAGBI.TXT” на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.
Също така, следва да извършите корекция на подадените VIES декларации с цел правилно и достоверно подаване на информация за осъществените от дружеството доставки към коректния ДДС номер на групата. Съгласно чл. 115, ал. 10 от ППЗДДС корекции на грешки във VIES декларацията се извършват по реда на чл. 126, ал. 2 и ал.3, т. 1 от ЗДДС. При установени грешки до изтичане на крайния срок за подаване на VIES декларация неотразените или неправилно отразените данни могат да бъдат включени или коригирани като се подаде в рамките на крайния срок (14-то число) нова VIES декларация, заедно със справката-декларация по ЗДДС и отчетните регистри (чл. 126, ал.2 от ЗДДС).
При установени грешки след изтичане на крайния срок за подаване на VIES декларация в случаите, когато грешката касае неотразени документи, следва да се извършат необходимите корекции в данъчния период, в който е установена грешката, като се включи неотразеният документ във VIES декларацията за този данъчен период (чл. 126, ал. 3, т. 1 от ЗДДС).
Според описаната в запитването фактическа обстановка и от гореизложеното, допуснатата грешка от дружеството във VIES декларацията се отнася до невярно отразен ДДС номер на групата след 25.07.2019 г. Предвид разясненията за приложимостта на чл.126, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, дадени по-горе, следва да се отбележи, че в настоящия случай същата разпоредба е неотносима с оглед на това, че грешката не се дължи на неотразени документи в отчетните регистри.
В настоящия случай грешката касае неправилно издаден документ, поради което следва да се извършат необходимите корекции в данъчния период, в който е установена грешката, като се включат неправилно издадените документи (със стария ДДС номер на групата) със знак “–“ и едновременно с това се отразят документите с коректните данни и новия ДДС номер на групата във VIES декларацията за този данъчен период (чл. 115, ал. 10 от ППЗДДС).
В случаите, когато се анулира протокол за начисляване на данък или протокол по чл. 117, ал. 4 от закона след периода, в който е издаден, той се включва с противоположен знак в дневника за продажби на издателя (получателят по доставката) за данъчния период, през който е анулиран документът, като в колоните, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните колони от оригиналния запис в дневника за продажби за периода, през който е включен анулираният документ. Документът се описва с противоположен знак и в дневника за покупки на издателя за данъчния период, през който е анулиран документът, като в колоните, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните колони от оригиналния запис в дневника за покупки за периода, през който е включен анулирания документ.

5/5

Вашият коментар