Писмо с Изх. №53-00-71; 06.07.2020 г.; чл. 62, ал. 2, т. 2 от ЗДДС; чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС; чл. 115, ал. 1 от ЗДДС; чл. 115, ал. 3 от ЗДДС; чл. 115, ал. 4 от ЗДДС; чл. 115, ал.

Изх. №53-00-71
06.07.2020 г.

чл. 62, ал. 2, т. 2 от ЗДДС
чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС
чл. 115, ал. 1 от ЗДДС
чл. 115, ал. 3 от ЗДДС
чл. 115, ал. 4 от ЗДДС
чл. 115, ал. 5 от ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
Дружеството е с основен предмет на дейност – търговия с книги. Книгите се закупуват от издатели и се продават на магазини от типа на …………., Техно….. и други, за което се издават фактури.
Спецификата на дейността налага освен продажба на книги да се осъществява и изтеглянето им от търговската мрежа, което налага издаването на кредитни известия, както от страна на дружеството към магазините, така и от страна на издателите към дружеството при връщане на нереализираните в търговската мрежа книги.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Във връзка с промяна на ставката на ДДС при доставка на книги, считано от 01.07.2020 г. от 20% на 9%, с каква ставка на данъка следва да бъдат издавани кредитните известия към фактури, издадени преди 01.07.2020 г. за доставка на книги с начислен ДДС в размер на 20%?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
В ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИД на ЗДДС), с който са направени изменения и допълнения в ЗДДС, касаещи размера на ставката на данъка при доставката на определени стоки и услуги. Направените изменения и допълнения, влизат в сила от 01.07.2020 г. Една от направените промени е свързаната с размера на ставката на данъка при доставка на книги, като е променена разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС. Съгласно § 4 от заключителните разпоредби на ЗИД на ЗДДС, тази разпоредба ще се прилага от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2021 г.
По-конкретно, съгласно чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС, ставката на данъка е 9 на сто за доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание.
Съгласно изложената фактическа обстановка, преди влизането в сила на направените изменения и допълнение с ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г., дружеството е издало фактури за продажба на книги, с начислен ДДС със ставка на данъка в размер на 20 на сто, и същевременно е й получател на фактури с този размер на данъка. Поради спецификата на дейността, както от страна на дружеството, така и от страна на издателите, ще се наложи издаването на кредитни известия при връщане на доставените вече книги, което ще се осъществи, след 01.07.2020 г., т.е. когато ставката на данъка е променена от 20 на сто на 9 на сто.
По отношение на издаване на кредитни известия, следва да се има предвид, че на основание чл. 115, ал. 1 от ЗДДС дебитно или кредитно известие към фактура се издава, при изменение на данъчната основа на доставката или при разваляне на доставката, за която е издадена фактура. Ако не е налице изменение на данъчната основа или не е налице разваляне на доставката, не следва да се издава известие по реда на ЗДДС. Съгласно чл. 115, ал. 3 от ЗДДС кредитно известие се издава при намаление на данъчната основа или при разваляне на доставката. Това означава, че когато по повод на възникване на данъчно събитие за доставка (в случая доставка на книги) е издадена фактура и впоследствие възниква основание за намаляване на данъчната основа или разваляне на доставката, документирането се извършва с кредитно известие. Известието се издава най-малко в два екземпляра, като освен реквизитите по чл. 114 от ЗДДС следва да съдържа номер и дата на фактурата, към която е издадено, както и основание за издаването му, съгласно чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗДДС.
В случая изложен в запитването, считам, че ако след влизане в сила на разпоредбата на чл. 62, ал. 2, т. 2 от ЗДДС, възникне основание за издаване на кредитно известие към фактура за доставени книги, в която е начислен ДДС в размер на 20%, при издаването на известие, следва да се прилага данъчния режим и данъчната ставка на данъка към датата на възникване на данъчното събитие на извършената и документирана с фактура доставка, т.е. доставчикът следва да издаде известие, в което да отрази промяната в размера на данъчната основа и размера на начисления данък, като приложи данъчна ставка в размер на 20%. Също така, кредитното известие се издава към конкретна фактура, което е видно и от нормата на чл. 115, ал. 4, т. 1 от ЗДДС. В този смисъл е и изразеното становище на зам. изпълнителния директор на НАП с изх. №20-00-100/29.06.2020 г., което може да бъде намерено на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.

5/5

Вашият коментар