Писмо с Изх. №53-04-371; 28.06.2018 г.; чл. 31, т. 2 от ЗДДС; чл. 31в, ал. 1 от ППЗДДС; чл. 31в, ал. 6 от ППЗДДС

Изх. №53-04-371
28.06.2018 г.

чл. 31, т. 2 от ЗДДС
чл. 31в, ал. 1 от ППЗДДС
чл. 31в, ал. 6 от ППЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
Дружеството е получило заявка за снабдяване със стоки на научно-изследователски кораб, собственост на У, регистриран за целите на ЗДДС. Доколкото е известно на дружеството, корабът се използва за провеждане на научно-изследователски експедиции в международни води на Черно море, възложени от У или от външни контрагенти, срещу заплащане. Корабопритежателят може да предостави декларация по образец на Приложение №26 към чл. 31в, ал. 6 от ППЗДДС в която да декларира следните данни за плавателния съд:
1. е вписан в корабен регистър на държавата Р. България, под чието знаме плава;
2. извършва превоз на стоки или пътници срещу възнаграждение или търговска; промишлена или риболовна дейност;
3. e комплектован с екипаж в съответствие с международни конвенции;
4. е предназначен и използван за извършване на плавания в открито море, като плаванията му извън териториалното море на страната са повече или равно на 60 на сто (в процент) от всичките му плавания за период от 12 месеца преди месеца на получаване на доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която ще се прилага нулева ставка, с което са изпълнени условията на чл. 31в, ал. 1, т. 4 от ППЗДДС.
Част от плаванията на плавателния съд могат да бъдат третирани като търговска дейност, в случаите на предоставяне за провеждане на експедиции от чуждестранни екипи, като друга част са изцяло за провеждане на научни изследвания. Твърди се, че са изпълнени условията на чл. 31в, т. 4 от ППЗДДС, като плаванията му извън териториалното море на страната са най-малко 60 на сто от всичките му плавания за период от 12 месеца преди месеца на получаване на доставката с място на изпълнение на територията на страната, за която ще се прилага нулева ставка.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Може ли за доставката на стоки за снабдяване на научно-изследователски кораб, да бъде обложена с нулева ставка на данък, съгласно чл. 31, т.2 от ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 31, т. 2 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е доставката на стоки за снабдяване с резервни части, горива и смазочни материали, храна, напитки, вода и други провизии, предназначени за потребление на борда на:
а) (изм. – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) плавателни съдове, предназначени и използвани за превоз на стоки или пътници в открито море, с изключение на използваните за спортни и развлекателни цели или за лични нужди;
б) (доп. – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) плавателни съдове, предназначени и използвани за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности в открито море.
В чл. 31в, ал. 1 от ППЗДДС са упоменати условията на които едновременно следва да отговаря плавателния съд, предназначен и използван за плаване в открито море, за който се прилага нулева ставка по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“ от закона, като в ал. 2 на цитираната разпоредба е указано за кои плавателни съдове, не се прилага нулева ставка
Съгласно чл. 31в, ал. 1, т. 4 от ППЗДДС едно от условията, за да се приеме, че плавателен съд, за който се прилага нулева ставка по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“ от закона, е предназначен и използван за плаване в открито море, е плаванията му извън териториалното море на страната да са най-малко 60 на сто от всичките му плавания за период от 12 месеца преди месеца на получаване на доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която ще се прилага нулева ставка; при определяне дела на плаванията извън териториалното море на страната следва да е изпълнен един от посочените от буква „а“ до буква „г“ на нормата критерии:
а) изминатите мили на плавателния съд извън териториалното море на страната представляват най-малко 60 на сто от изминатите от съда общи мили за период от 12 месеца преди месеца на получаване на доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която ще се прилага нулева ставка;
б) броят на маршрутите на плавателния съд извън териториалното море на страната представлява най-малко 60 на сто от общия брой на маршрутите на съда за период от 12 месеца преди месеца на получаване на доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която ще се прилага нулева ставка;
в) броят превозени пътници от плавателния съд извън териториалното море на страната представлява най-малко 60 на сто от общия брой на превозени пътници от съда за период от 12 месеца преди месеца на получаване на доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която ще се прилага нулева ставка;
г) превозеният тонаж на товари и/или поща от плавателния съд (при основна дейност превоз на товари, търговски или промишлени дейности и/или поща) извън териториалното море на страната представлява най-малко 60 на сто от общия превозен тонаж от съда за период от 12 месеца преди месеца на получаване на доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която ще се прилага нулева ставка.
Съгласно чл. 31в, ал. 5 от ППЗДДС критериите по ал. 1, т. 4, от буква „а“ до буква „г“ се определят на база реални данни от корабния или бордовия дневник или информация от системата за навигация и позициониране, или от превозни документи, или на база намерения и експлоатационен профил на плавателния съд. Съгласно ал. 6 от цитираната разпоредба корабопритежател на плавателен съд, който е или ще бъде предназначен и използван за плаване в открито море, независимо дали е установен, или не е установен на територията на страната, декларира изпълнението на критериите за прилагане на нулева ставка по ал. 1, т. 4, от буква „а“ до буква „г“ чрез изготвяне на декларация по образец – приложение № 26, която се предоставя на доставчика при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима.
Видно от цитираните нормативни текстове, за приложение на нулева ставка на данъка по доставките, предназначени за снабдяване с резервни части, горива и смазочни материали, храна, напитки, вода и други провизии, предназначени за потребление на борда на кораба, едно от кумулативно предвидените условия е съответният плавателен съд да е предназначен и използван за определени дейности в открито море – превоз на стоки или пътници с изключение на използваните за спортни и развлекателни цели, търговски, промишлени или риболовни дейности. Едно от доказателствените средства относно това обстоятелство е декларирането на релевантните обстоятелства с декларация – приложение № 26 от ППЗДДС. Следва да се има предвид обаче, че притежаването от страна на доставчика на декларация – приложение № 26 от ППЗДДС, попълнена по съответния ред от корабопритежателя или от представляващо го съобразно изложеното по-горе лице, не представлява безспорно доказателство и не обуславя безспорно приложение на нулева ставка за извършените доставки. Доколкото декларираните обстоятелства подлежат на контрол от страна на приходната администрация, при установяване на невярно деклариране следва да се приеме, че основанията за прилагане на нулева ставка не са налице. Извършените доставки по снабдяване на плавателния съд на основание чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС в тези случаи следва да се счетат за облагаеми със ставка 20 на сто.
Поради това в интерес на доставчика е да се информира относно релевантните за приложението на нулевата ставка за доставките си обстоятелства чрез преглед на всички налични източници на публична информация за корабопритежателя и съответния кораб.
Това би предотвратило риска същият да се окаже носител на данъчната тежест относно неначисления и незаплатен му от корабопритежателя данък върху добавената стойност при доставката за снабдяване на кораб, за който основанията за приложение на нулева ставка не са налице. В този смисъл е и изразено становище в писмо изх. № 92-00-1129 от 26.10.2017 г. на зам. изпълнителния директор на НАП, което може да намерите на страницата на НАП /www.nap.bg/, система „Въпроси и отговори”
От гореизложеното следва, в случай че доставката на стоки за снабдяване на научно-изследователски кораб, отговаря на условията на чл. 31, т. 2, букви „а“ или буква „б“ от ЗДДС и на чл. 31в от ППЗДДС, доставчикът може да приложи нулева ставка.

5/5

Вашият коментар