Писмо с

Изх. № М-24-36-78
Дата: 28.01.2021 год.
КСО, чл. 4, ал. 6;
КСО, чл. 5, ал. 2;
КСО, чл. 5, ал. 4, т. 1;
НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 1;
НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 2;
НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 6;
ПЗР на ПМС № 199/07.08.2020, § 4, ал. 1.

Във Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №М-24-36-78/20.11.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:

Самоосигуряващо се лице декларира започване на трудова дейност считано от 01.03.2018 г., като е избрало да се осигурява за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука и професионална болест. В подадената декларация (обр.ОКд-5) не са попълнени данни в полето „Пенсионер съм и желая да се осигурявам“. По данни от ИС на НАП лицето има отпусната пенсия от м. 11/2008 г. за инвалидност поради общо заболяване и от 08.08.2019 г. с разпореждане от 19.12.2019 г. е отпусната пенсия по реда на чл. 69б, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за осигурителен стаж и възраст.
За периода от 01.03.2018 г. – 31.01.2020 г. ежемесечно е подавана информация по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО с данни за осигуряване във фондовете на ДОО, ДЗПО и ЗО и са внасяни осигурители вноски.
През месец февруари 2020 г. данните, подадени с декларации образец № 1 за периода септември 2019 г. – януари 2020 г., са коригирани, като от тях е заличена информацията за осигуряване във фондовете ДОО и ДЗПО. Подадена е декларация образец № 6 за дължимите през 2019 г. от самоосигуряващото се лице осигурителни вноски, като годишният размер на задълженията за фондовете на ДОО и ДЗПО е съобразен с направените корекции с декларации образец № 1 за периода 01.09.2019 г. – 31.01.2020 г. В резултат по данъчно-осигурителната сметка на лицето във фондовете ДОО и ДЗПО са формирани надвнесени суми, чието възстановяване се претендира с подадено на 29.10.2020 г. искане.
Със служебна бележка от 26.11.2019 г., издадена от НОИ, на лицето са потвърдени осигурителен стаж и осигурителен доход за период до 30.09.2019 г. Впоследствие, с оглед нанесените от лицето на 27.02.2020 г. корекции на декларации образец №1, със служебна бележка от 05.06.2020г., издадена от НОИ, осигурителният стаж и осигурителният доход на лицето са потвърдени до 31.08.2019 г. По данни на ТП на НОИ …. на лицето не са издавани задължителни предписания от страна на контролните органи на НОИ за нанасяне на корекции в подадените декларации обр. №1 за периода 01.09.2019г. – 31.01.2020г.
Във връзка с изложеното и с оглед изменената разпоредба на чл. 1, ал. 6 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) са поставени следните въпроси:
1. Подадената по този начин декларация обр. ОКд-5 може ли да бъде приета за изразено желание за осигуряване за ДОО, считано от 01.03.2018 г. ?
2. Следва ли подадените от самоосигуряващото се лице данни по реда на чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), считано от 01.03.2018 г. и впоследствие след 08.08.2019 г. до 31.01.2020 г., да бъде тълкувано като изразено желание от самоосигуряващото се лице, на което е отпусната пенсия, да се осигурява за фондовете на ДОО по предвидения от закона ред?
3. Ако самоосигуряващо се лице, на което е отпусната пенсия, е изразило желание за осигуряване по реда на чл. 1, ал. 6 от НООСЛБГРЧМЛ, какъв е редът същото лице да изрази последващ отказ от осигуряване във фондовете на ДОО? Има ли срок, в който може да бъде изразен такъв отказ?
4. Дължимо ли са внесени декларираните осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО за периодите от 01.03.2018 г. до 31.08.2019 г. и от 01.09.2019 г. до 31.01.2020 г. в конкретния случай? Ако отговорът е отрицателен – каква част от тях подлежат на възстановяване на лицето с оглед възможността същите да са взети предвид при изчисляване/преизчисляване размера на отпуснатата вече пенсия и/или обезщетения за временна неработоспособност?
Предвид изложеното в запитването и приложимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Самоосигуряващите се лица по смисъла на чл. 5, ал. 2 от КСО подлежат на осигуряване по реда на чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО и НООСЛБГРЧМЛ. Задължението им за осигуряване възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството (чл. 1, ал. 1 и 2 от НООСЛБГРЧМЛ).
Самоосигуряващите се лица, освен внасяне на задължителни осигурителни вноски, имат задължение и периодично да представят в НАП данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, дните в осигуряване и др. Данните се подават с декларации обр. №1 или обр. № 5, приложение № 1, съответно № 3 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13) . По реда на същата наредба се представят и данните за дължимите осигурителни вноски за съответната година с декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” – приложение № 4 към наредбата.
Съгласно чл. 4, ал. 6 от КСО и чл. 1, ал. 6 от НООСЛБГРЧМЛ самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание. Редът и начинът, по който самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия, реализират желанието си за осигуряване, е уреден в наредбата.
Според действащата до 11.08.2020 г, разпоредба на чл. 1, ал. 6 от наредбата желанието за осигуряване на самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия, се изразява чрез подаване на декларация по чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП (образец ОКд-5) до компетентната ТД на НАП. Осигуряването възникваше от датата, на която е подадена декларацията.
Предвид обстоятелството, че самоосигуряващото се лице, в качеството си на пенсионер с отпусната пенсия за инвалидност поради общо заболяване, е подало декларация образец ОКд-5 за започване на трудова дейност с избран вид на осигуряване може да се счита, че е направен избор по смисъла на чл. 4, ал. 6 от КСО и действащия към въпросния период текст на чл. 1, ал. 6 от НООСЛБГРЧМЛ. В разглеждания случай фактът, че лицето е пенсионер към датата на подаване на декларацията може да бъде документално установен от лицето или в хода на административно производство.
Коригирането на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО, подадени с декларация обр. № 1 за периода от 01.09.2019 г. до 31.01.2020 г., е извършено до 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят данните, следователно, не е било необходимо издаване на задължително предписание от контролните органи на НОИ.
Самоосигуряващите се лица се считат за осигурени лица по смисъла на КСО за времето, през което извършват трудова дейност, за която подлежат на осигуряване и са внесени дължимите месечни авансови осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8 от КСО. В този смисъл подаването на данни е едно от задълженията на самоосигуряващото се лице, свързани с осигуряването, но не е достатъчно условие, за да се счита за осигурено лице по смисъла на кодекса. Както беше посочено, с текста на разпоредба на чл. 1, ал. 6 от наредбата, в сила до 11.08.2020 г, изрично се изискваше желанието за осигуряване на самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия да се изразява чрез подаване на декларация образец ОКд-5. За времето до влизане в сила на изменението на чл. 1, ал. 6 от наредбата не е налице нормативно основание подаването на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и/или внасянето на осигурителните вноски да се считат като форма за изразяване на желанието за осигуряване от самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия. В това отношение има и утвърдена съдебна практика. Правото по чл. 4, ал. 6 от КСО да не се осигуряват настъпва от месеца, за който не са внасяни осигурителните вноски, съответно не са подавани данни за осигуряване във фондовете на ДОО и ДЗПО.
С преходната разпоредба § 4, ал. 1 от ПЗР на ПМС № 199/07.08.2020 г. са уредени заварените случаи, при които самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО не са подавали декларация образец ОКд-5 и на които до 11.08.2020 г е отпусната пенсия и са подавали данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО, се считат, че са изразили желанието си за осигуряване с подаването на Декларация образец №1 или Декларация образец №5 по Наредба № Н-8/2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8/2005 г.- отменена) и Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г.
В посочения случай към датата (11.08.2020 г.), от която дата влиза в сила разпоредбата на § 4 от ПЗР на ПМС № 199/07.08.2020 г., за лицето не са налице данни за периода от 01.09.2019 г. до 31.01.2020 г., подадени по реда на (отменена) и Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. Следователно, не е налице нормативно основание да се счита, че лицето желае да се осигурява в качеството си на пенсионер за посочения период. Този извод може да се направи и от подадената декларация обр. №6 за дължимите осигурителни вноски за 2019 г., където декларираното задължение за осигурителни вноски за ДОО е съобразено с дължимите осигурителни вноски за периода до 31.08.2019 г.
За въпросния период не е налице изразено желание за осигуряване по реда на § 4 от ПЗР на ПМС № 199/07.08.2020 г. и не са изпълнени законоустановените условия лицето да се счита за осигурено лице по смисъла на КСО.
В случай, че органите по приходите предприемат действия по прихващане или възстановяване на недължимо платените средства, е необходимо да се установи доколко за периода, през който декларациите са били заличени, лицето не е ползвало осигурителни престации.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *