прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство при получаването на суми, предоставени чрез Агенцията по заетостта от бюджета на Проект Н

Изх. № 24-38-12
Дата: 29.03.2016 год.
ЗДДФЛ, чл. 29;
ЗДДФЛ, чл. 43;
ЗДДФЛ, чл. 50;
КСО, чл. 6, ал. 2.
Относно: прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство при получаването на суми, предоставени чрез Агенцията по заетостта от бюджета на Проект „Нова възможност за младежка заетост“
По повод Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция ОДОП – гр. ….. и препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите с вх. № 24-38-12/22.02.2016 г., Ви уведомявам за следното:
Видно от запитването и приложените към него документи, през месец септември 2015 г. сте сключила договор по проект „Нова възможност за младежка заетост“ с Агенцията по заетостта. В тази връзка сте наела две безработни лица по трудово правоотношение, съгласно чл. 233б от Кодекса на труда (КТ), за срок от 6 месеца на длъжност правен съветник, като изплащате полагащите се трудови възнаграждения и свързаните с тях данъци и осигурителни вноски. Съгласно сключения договор, Агенцията по заетостта Ви възстановява заплатените трудови възнаграждения и дължимите осигурителни вноски, които са за сметка на работодателя. В тази връзка поставяте следния въпрос:
Трябва ли възстановените средства от Агенцията по заетостта да се считат за Ваш облагаем доход и дължите ли данъци и осигурителни вноски авансово и при подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)?
Предвид описаната фактическа ситуация и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по поставения въпрос:
1.По прилагането на ЗДДФЛ:
В съответствие с приложения към писмото Ви договор, чрез Агенцията по заетостта ще получите средства от бюджета на проект „Нова възможност за младежка заетост“, с които ще Ви бъдат покрити посочените в този договор разходи за възнаграждения и осигурителни вноски на лицата, с които сте сключила договор по реда на чл. 233б от КТ. Средствата, които ще получите по приложения към писмото Ви договор, представляват минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013г. на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, OB L 352/24.12.2013 г. (т. 3.3. от договора). Тези помощи не са посочени като необлагаеми в разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ и на основание чл. 12, ал. 1 от същия закон представляват облагаем доход.
Доколкото помощта е свързана с упражняваната от Вас свободна професия като адвокат, сумите, получени от Агенцията по заетостта, следва да се включат при определянето на облагаемия доход по реда на чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ и съответно подлежат на:
-авансово облаганепо реда на чл. 43 от ЗДДФЛ и на
-деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за съответната година.
2.По прилагането на осигурителното законодателство.
Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) се дължат върху доходите от трудова дейност (основание чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване). Тъй като средствата, които ще получите във връзка с въпросния договор не са възнаграждения за упражнявана от Вас трудова дейност, същите не са осигурителен доход по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и върху тях не се дължат осигурителни вноски за ДОО, респективно за допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Оценете статията

Вашият коментар