подаване на данни по чл. 118, ал. 10 от ЗДДС по електронен път за доставки на гориво

Изх. № 26-В-70
Дата:12.04.2014 год.
ЗДДС, чл. 118, ал. 10;
ЗДДС, чл. 118, ал. 11;
Наредба № Н-18/2006 год., чл. 59а, ал. 1.
относно: подаване на данни по чл. 118, ал. 10 от ЗДДС по електронен път за доставки на гориво
В ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване с вх. № ……….. г., в което са поставени въпроси за документирането и подаването на данни в Информационна система „Контрол на горивата“.
Съгласно изложеното в запитването, поставените въпроси касаят случаите когато„………..“ ЕООД е посредник по сделка между данъчен склад и краен потребител. Предмет на сделката е газ пропан бутан със акцизна ставка нула. В този случай данъчният склад издава еАДД и Приложение № 14а, където „………..“ ЕООД не фигурира в документите, а получател и потребител е крайният клиент, с посочен краен адрес на доставката. За сделката има насрещна фактура към „………..“ ЕООД и става моментен собственик на горивото, след което я продава на крайният потребител.
В тази връзка дружеството поставя следните въпроси:
1.Трябва ли да се подава информация в НАП (ЕДД и ЕДП)?
2.Ако се извършва товарене и закупуване на пропан бутан около 21:00-22:00-23:00
часа, то трябва ли до 24:00 часа на същия ден да се подаде ЕДП от наша страна или в рамките на следващия ден, или в рамките на 24 часа?
3.Какъв вид документ е митническата декларация (ЕАД)? и
4.Трябва ли освободените от акциз крайни потребители ползвайки пропан бутан за
промишлени нужди да подават ЕДП?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 118, ал. 10 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице – доставчик/получател по доставка на течни горива, е длъжно да подава в Националната агенция за приходите данни за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях. Данните се подават на датата на данъчното събитие или на датата на възникване на промяна в обстоятелствата по електронен път с квалифициран електронен подпис. “Краен потребител“ по смисъла на чл. 118, ал. 11, т. 4 от ЗДДС е физическо или юридическо лице, което придобива течните горива за собствени нужди от краен разпространител (§ , т. 69 от ДР на ЗДДС), а “Краен разпространител“ е бензиностанция, газстанция, метанстанция и други подобни, които извършват зареждане на течни горива, предназначени за горивните резервоари на отделните моторни превозни средства, от резервоари за съхранение на тези горива (§ 1,т. 70 на ДР на ЗДДС).
Реда и начина за подаване на данни – електронен документ за доставка /ЕДД/ и електронен документ за получаване /ЕДП/е нормативно регламентиран в глава девета от Наредба № Н-18/2006 г. наза регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
От описаната фактическа обстановка е видно, че „………“ ЕООД извършва посредническа дейност при доставка на горива, между данъчен склад и краен потребител, следователно, на основание чл. 59а, ал. 1 от Наредба № Н-18 във връзка с чл. 118, ал. 10 от ЗДДС като данъчно задължено лице доставчик/получател по доставка е задължен да подава данни (ЕДД и ЕДП) на датата на данъчното събитие или на датата на възникване на промяна в обстоятелствата.
За целите на подаване на данни (ЕДД и ЕДП) се посочва електронен акцизен данъчен документ (еАДД) или единен административен документ (ЕАД). Единният административен документ е официалният образец на писмена митническа декларация, който е одобрен от министъра на финансите.
По отношение на подаването на данни от крайните потребители, ползвайки пропан бутана, следва да имате предвид, че ако тези лица не попадат в изрично освободените в чл. 118, ал. 11 от ЗДДС за тях съществува задължение за подаване на данни в НАП като получатели по тези доставки (ЕДП).
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 6

5_23-22-623/11.08.2008г.ЗЗО, чл.33, ал.1, т.6Фактическа обстановка: гражданин на ЕС работи по трудово правоотношение единствено в Р България, но няма разрешение за постоянно пребиваване;Въпрос: следва ли осигурителят

доработка и смяна на съществуващата ЕСФП във връзка с промените в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Изх. № 24-39-95Дата: 30.10.2019 год. ЗДДС, чл. 118, ал. 8; Наредба №Н-18, чл. 3, ал. 12. ОТНОСНО: доработка и смяна на съществуващата ЕСФП във връзка