Подаване на данни с декларация обр. № 1 Данни за осигуреното лице” за общински съветници

КСО – чл. 4, ал. 1, т. 8, чл. 5, ал. 4, т. 1, чл. 6, ал. 3, чл. 127, ал. 1 и чл. 157, ал. 6;
ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 1;
НЕВДОВ – чл. 1, ал. 6
ОТНОСНО:Подаване на данни с декларация обрИзх. № 1 „Данни за осигуреното лице” за общински съветници
В отговор на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” ….., Ви уведомяваме за следното:
Според представената фактическа обстановка, РУСО –….. отказва да отпусне парично обезщетение за временна неработоспособност на общински съветник при Общински съвет – ……, тъй като не е осигурен към 20.07.2009 г., датата на настъпване на неработоспособността. Във връзка с така постановения отказ и последвалата го жалба от страна на лицето до Вас за начина, по който осигурителният му стаж като общински съветник се отчита и подава в Персонален регистър, искате да Ви бъде предоставено писмено становище и указания относно данните, които трябва да попълвате за общинските съветници при Общински съвет – …….. в декларация обрИзх. № 1 „Данни за осигуреното лице”, а именно: само дните в заседания ли да следва да посочвате за осигурителен стаж или тези данни трябва да са за пълен месец без оглед присъствията на лицата на определените дати в заседания, сесии и комисии.
Предвид изложеното, изразяваме следното становище по запитването:
Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите (НАП) данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, “Учителския пенсионен фонд“, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и изплатените суми от фонда, осигурителните плащания, осигурителния стаж и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване.
Данните по чл. 5, ал. 4 от КСО се използват за изчисляване и отпускане на пенсиите, паричните обезщетения и помощите (чл. 5, ал. 4 и 6 КСО). Представянето на данните в НАП става с декларации, които се подават по ред, определен в Наредба № Н-/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Декларация обрИзх. № 1 „Данни за осигуреното лице” е съобразена с изискванията на нормативната уредба и се попълва в съответствие с указанията, дадени към декларацията (приложение № 1 към наредбата). Данните за осигурителния стаж, се посочват в точки от 16 до 16.8 при отчитане на спецификата в осигуряването за различните видове осигурени лица и според конкретните данни за дните в осигуряване, които се подават за месеца. Когато лицето не е осигурявано през всички работни дни на календарния месец, в декларация обрИзх. № 1 трябва да се отрази прекъсването на осигуряването – чрез попълване на поне едно от полетата на т. 14 – „Ден, от който осигуряването е възникнало” или на т. 15 – „Ден, в който осигуряването е прекратено”.
Във връзка с гореизложеното, е необходимо да имате предвид, че след 1 януари 2004 г. общинските съветници се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО, определен за лицата,упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, с изключение на лицата по т. 1 и 7, и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията. Осигурителните вноски за тези лица са в размера за четирите фонда на държавното обществено осигуряване – фонд „Пенсии”, фонд „Общо заболяване и майчинство”, фонд „Безработица” и фонд „Трудова злополука и професионална болест” и се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за съответната година и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход (чл. 6, ал. 3 от КСО). Минималният осигурителен доход за общинските съветници, които получават възнаграждение само за участие в заседания се определя пропорционално на дните, за които е определено възнаграждение (чл. 1, ал. 6 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски).
Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО, които са родени след 31.12.1959 г., подлежат на задължително осигуряване за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд – върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (чл. 127, ал. 1 и чл. 157, ал. 6 от КСО).
Здравното осигуряване на лицата, получаващи доходи за работа на изборни длъжности, се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване. Здравноосигурителните вноски се определят на база дохода, върху който се дължат осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване.
Данните за осигуряването на общинските съветници по Наредба № Н-8/29.12.2005 г. (декларация обрИзх. № 1) се подаватс попълнен код 82в т. 12 „Вид осигурен”. В позиции 4 и 5 на т. 16 „Работни дни в осигуряване-общо” се вписва 0, а точки 16.7 „Отработени часове-общо” и 16.8 „Часове положен извънреден труд” не се попълват. За общинските съветници, които получават възнаграждение само за участие в заседания на комисии и сесии на общинския съвет, поради което подлежат на задължително осигуряване на основание чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО само за тези дни, в декларация обрИзх. № 1 следва да се отрази и прекъсването на осигуряването за останалите дни от календарния месец – в тези случаи задължително се попълват т. 14 „Ден, от който осигуряването е възникнало” и/или т. 15 „Ден, в който осигуряването е прекратено”. Записванията в точки 14 и 15 трябва да съответстват на общия брой дни в осигуряване за месеца в позиции 2 и 3 на т. 16 „Дни в осигуряване-общо”.
Когато през месеца общинският съветник е ползвал отпуск за временна неработоспособност, дните с право на обезщетение се попълват в т. 16.2, съответно т. 16.5, т. 16.6 и т. 16.А. Общият сбор на посочените в тези точки дни трябва да бъде равен на дните, попълнени в позиции 2 и 3 на т. 16 „Дни в осигуряване-общо”.
От изложеното дотук следва, че данните за осигуряването на общинските съветници, които се подават с декларация обрИзх. № 1, могат да бъдат за пълен месец или само за определени дни в осигуряване, в зависимост от това, дали възнаграждението, което им се изплаща е определено на база присъствените дни (участия в заседания) или е за цялостната им дейност през календарния месец. Поради регламентираното в чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО обвързване на трудовата дейност с получаване на възнаграждение, осигуряването на посочените в тази точка лица възниква, когато са налице и двете условия – упражняване на трудова дейност и получаване на доходи. Следователно, осигуряването на общинските съветници е според начина, по който се заплаща труда им – месечно или на заседание. В този смисъл определянето на възнаграждението на общинските съветници е от компетентността и оперативната самостоятелност на съответния общински съвет (чл. 21, ал. 3 и чл. 34, ал.1 от ЗМСМА). ‘

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »