подаване на данни за социално осигуряване през 2002 г. за лицата, работили в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи

Изх.№ М-94-С-619
Дата:21.12.2016 год.
Наредба № Н-8, чл. 2, ал. 1
ОТНОСНО: подаване на данни за социално осигуряване през 2002 г. за лицата, работили в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи
По повод Вашето повторно писмо, постъпило в ЦУ на НАП по електронната поща и заведено с вх. № М-94-С-619#2 от 09.12.2016 г., Ви уведомявам за следното:
В отговора на първото Ви запитване е посочено, че данни за лицата, работили в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи за 2002 година, се подават с код за вид осигурен 12 –самоосигуряващи се. Отделен код за тези лица е въведен от 01.01.2005 г.
За минали периоди декларации образец № 1 и 5 се подават с утвърдените образци за съответния период.
В приложения файл към писмото сте допуснали грешки, поради което данните за осигуряването за тези лица с декларация образец № 1 по реда на Инструкция № 1 на НОИ от 11.02.2000 г. за събиране на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лицаза 2002 г. не могат да бъдат приети.
За същата година данните за лицата, работили в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, се посочват само в раздел А „Социално осигуряване“ на декларация образец № 1. В представените записи за всички месеци е попълнен Раздел Б „Здравно осигуряване“. Друга грешка, която е допусната, е в кода за вид осигурен. За месец юли за лицето Караиванов в полето на т. 12 е попълнен код 86, вместо код 12.
Напомняме Ви, че в тази връзка има издадено становище на Изпълнителния директор на НАП с Изх. № 20-00-163 от 07.08.2015 г., публикувано на сайта на НАП
(www.nap.bg), в което е посочен начина на попълване на съответните декларации през годините.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

КСО, чл.6, aл. 8

5_ 94-00-201/16.11.2010г.КСО, чл.6, ал.8;Фактическа обстановка: Собственик на ЕТ еползвал отпуск по майчинство.Въпрос: Следва ли да прави годишно изравняване на дохода за този период?Съгласно действащата към

право на данъчен кредит за доставка на стоки, закупени и потребени извън територията на страната

1_20-27-136/26,07,2007чл.68, ал.1 от ЗДДСотносно: право на данъчен кредит за доставка на стоки, закупени и потребени извън територията на странатаУважаеми г-н …….,Във връзка с Ваше запитване

Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.

Относно: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.Въввръзка с

удостоверяване на наличие на обстоятелства за доставки на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз по чл. 28 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 92-00-652Дата: 02.08.2019 год. ЗДДС, чл. 28; ППЗДДС, чл. 21, ал. 1, т. 1. ОТНОСНО: удостоверяване на наличие на обстоятелства за доставки на стоки,

1_ИТ-00-47/02.07.2018 г.

1_ИТ-00-47/02.07.2018 г.ЗДДС, 26, ал.2, ал.3 и ал.5 ЗДДС, чл. 27, ал. 3, т. 1 ЗДДС, чл. 45, ал. 5§1, т.16 от ДР на ЗДДСППЗДДС, чл.

документиране на извършена доставка, за която е получено авансово плащане съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_2394/15.08.2011г.ЗДДС, чл.113ЗДДС, чл.115Относно: документиране на извършена доставка, за която е получено авансово плащане съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Според изложеното в