подаване на декларации по ЗДДС и ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ

2-281/26.04.2018 г.

ЗДДФЛ чл.50
ЗДДС чл. 94, ал. 2

ОТНОСНО: подаване на декларации по ЗДДС и ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ

Видно от запитването упражнявате дейност като земеделски производител, който е регистриран в Областна служба по Земеделие гр….. Притежавате Удостоверение за регистрация по ДДС с И№BG124083895, с дата на регистрация 06.07.2005 г. Към датата на регистрация имате регистриран ЕТ……….., с ЕИК…….., който към този момент не е упражнявал дейност, упражнявали сте дейност като ЧЗП, с ЕИК………., издаден от НСИ на РБ, с карта за идентификация №………… издадена на………….г. На 12.2018 г. сте направили пререгистрация в ТР на ЕТ …………”, с ЕИК………… Към настоящият момент фирмата не е заличена от ТР.
Посочвате, че при извършена проверка по ДДС Ви е направена забележка, че неправилно изписвате по документите като идентификационен номер по ДДС на ЧЗП, И№………….., а следва да се изписва идентификационен номер с ЕГН.
След отправено писмено запитване през м……………. 2013 г., как е редно да работите, сте получили отговор, в който е посочено, че между персоналитета на физическото лице и едноличния търговец не настъпва разлика, няма нов субект, касае се за едно и също лице. За целите на регистрацията по ЗДДС, на регистрация в случая, подлежи физическото лице.
Поставили сте следните въпроси, предвид предстоящо подаване на Заявление за ползване на електронни услуги:
1. Следва ли да останат и занапред двата БУЛСТАТА?
2. Следва ли да бъде заличено ЕТ в АВ?
3. Ако следва да бъде заличено ЕТ как следва да бъде извършена дерегистрация и нова регистрация по ДДС?
4. Как следва да бъде попълнено Приложение №2 в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ – с ЕГН или с БУЛСТАТ?
5. Как следва да се подава декларация по ДДС – с ЕГН или с БУЛСТАТ?

Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС, ППЗДДС и ЗДДФЛ изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Видно от запитването осъществявате дейност като ЧЗП с ЕИК……….., издаден от НСИ на РБ, с карта за идентификация №…………., издадена на 17.02.2004 г.
В чл.3, ал.1, т.11 от Закона за регистър Булстат е посочено, че в регистър БУЛСТАТ се вписват – други физически лица – осигурители.
Съгласно §2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за регистър Булстат, лицата по чл. 3, вписани до влизането в сила на този закон в Единния регистър за идентифициране на стопанските и други субекти, които осъществяват дейност на територията на Република България съгласно Закона за статистиката, се смятат вписани в регистъра по този закон и запазват идентификационния си код.
Посочвате, че имате регистриран по ЗДДС ЕТ………….., с ИН BG……., който не осъществява дейност.
Относно поставения въпрос следва ли да останат и за напред двата булстата, следва да бъде отправено запитване до Агенцията по вписване – Регистър БУЛСТАТ.
По втори и трети въпрос:
Относно заличаването на ЕТ в Агенцията по вписване преценката е Ваша. При заличаване на ЕТ следва да имате предвид ал.4 на §1 от ДР на ППЗДДС, предвид която: Когато физическо лице получи при регистрацията си идентификационен номер по ДДС в качеството си на едноличен търговец и впоследствие се заличи от търговския регистър и за него са налице основанията за регистрация по закона, лицето е длъжно да се пререгистрира, като за него идентификационен номер по ДДС е единният граждански номер, съответно личният номер на чужденец, пред който е поставен знакът „BG“.
По четвърти въпрос:
Съгласно чл. 50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.
Предвид чл. 29а, ал.1 от ЗДДФЛ физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, могат да изберат доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.
След направена справка се установи, че сте подали декларация по чл.29а, ал.4 от ЗДДФЛ през 2014 г. и попълвате Приложение №2 към ГДД, в което най-отгоре в дясно следва да посочите ЕГН.
В Приложение №2 към ГДД се отразяват както доходите от стопанска дейност като едноличен търговец, така и доходите от друга стопанска дейност по чл.29а от ЗДДФЛ. Видно от запитването нямате доходи като ЕТ, но сте направили избор по чл.29а, ал.4 от ЗДДФЛ, който трябва да маркирате в Приложение №2, част II Данни за дейността, т.4 – стопанска дейност по чл.29а, ал.1 от ЗДДФЛ.
Пети въпрос:
Предвид изложеното в запитването през м.септември 2013 г. сте получили отговор от ТД на НАП офис Добрич, относно идентификацията по ЗДДС, в който е посочено, че между персоналитета на физическото лице и едноличния търговец не настъпва разлика, няма нов субект, касае се за едно и също лице. За целите на регистрацията по ЗДДС, на регистрация подлежи физическото лице.
Съгласно чл. 94, ал.1 и ал.2 от ЗДДС националната агенция за приходите създава и поддържа специален регистър по този закон, който е част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С вписването в регистъра лицата получават идентификационен номер за целите на ДДС, пред който е поставен знакът „BG“.
Съгласно §1, ал.1, т.1, б.“а“ от ДР на ППЗДДС за целите на правилника „идентификационен номер“ е единен идентификационен код по търговския регистър – на вписаните в търговския регистър лица.
Идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона на регистрираните по закона лица е идентификационният номер по т.1 /в случая §1, ал.1, т.1, б.“а“ от ДР на ППЗДДС/, пред който е поставен знакът „BG“ /§1, ал.1 т.4 от ДР на ППЗДДС/.
Във връзка с гореизложеното в декларацията по ЗДДС следва да посочите идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС – единен идентификационен код по търговския регистър на ЕТ, пред който е поставен знакът „BG“.

5/5

Вашият коментар