Подаване на декларация по чл.92 от ЗКПО при промяна на дружествените дялове в ООД

Изх. № 24-30-130
Дата: 04.02 .2008 г.
Относно: Подаване на декларация по чл.92 от ЗКПО при промяна на дружествените дялове в ООД
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ гр. ….. и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-30-130/09.08.2007 г.), Ви уведомявам следното:
Видно от приложеното към запитването решение на ………. окръжен съд е вписана промяна по отношение на регистрацията на ……………………. ООД, изразяваща се в прекратяване на участието на единия съдружник, промяна в капитала на дружеството и назначаване на управител. След промяната дружеството продължава дейността си като ………………………. ООД. В тази връзка поставяте въпроса за подаване на декларация по чл. 92 от ЗКПО.
При така изложената фактическа обстановка съобразявайки относимата нормативна уредба на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл. 113 от ТЗ дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Разпоредбата на чл. 125. от ТЗ предвижда няколко хипотези, при които участието на съдружника се прекратява. Прекратяване на участието на съдружник в едно дружество с ограничена отговорност не представлява преобразуване на дружеството по смисъла на чл.261 от ТЗ. В конкретния случай е налице само промяна в капитала и дяловете на дружеството , но не и на неговата правна форма.
Съгласно чл.92 ал.1 от ЗКПО данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния
финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице.
В тази връзка за вас не възниква задължение за подаване на годишна декларация за периода от началото на годината до датата на съдебното решение.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »