Запитване с вх. № 24-30-131/09.08.2007г. по описа на ЦУ на НАП

Изх. № 24-30-131
Дата: 01.02.2008 г.
Относно: Запитване с вх. № 24-30-131/09.08.2007г. по описа на ЦУ на НАП
Във връзка с Ваше запитване с вх.№ 20-18-188/27,07,2007 г., постъпило в Дирекция „ОУИ““…………… , изразяваме следното становище:
Съгласно чл. З ал1 от ЗНАП, агенцията обслужва данъкоплатците, осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица, като им осигурява необходимата информация, разяснения по правата и задълженията им и др.
Изпълнителният директор организира разясняване на данъчното и осигурително законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията чрез издаване на брошюра, бюлетин или по друг подходящ начин.Видно от изложеното в правомощията на НАП не се включва удостоверяване верността на съставените документи от предприятия.
В този смисъл изразяваме нашето принципно становище относно документиране на доставките при получен аванс и последващо извършване на същите в качеството на регистрирано лице:
Съгласно разпоредбите на чл. 113 ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице-доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга.
Издадените фактури следва задължително да съдържат реквизитите, посочени в чл. 114 ал.1 от ЗДДС. В тази връзка следва да имате предвид и разпоредбите на чл.78-79 от ППЗДДС. Видно от разпоредбите на чл. 114 ал.1 т. 11, 12 ,13 и 14 от ЗДДС в случаите, когато сумата за плащане по доставката се различава от данъчната основа, то тя се посочва отделно във фактурата.
В съответствие с чл. 25, ал. 7 от ЗДДС. когато едно нерегистрирано лице получи авансово плащане по облагаема доставка и извърши тази доставка след датата на
регистрацията си , се приема, че в авансовото плащане, получено от лицето , е включен и данъкът.
В последствие в издадената фактура следва да се посочи цялата данъчна основа на доставката, включително авансовото плащане. Това произтича от разпоредбата на чл. 113, ал. 10 от закона.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършването на корекция на данъчната основа при осъществен внос

ОТНОСНО: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършването на корекция на данъчната основа при осъществен внос В Дирекция ОДОП ….. постъпи

Деклариране на авансов данък по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи, придобити през четвъртото тримесечие във връзка с промените в

Изх. № 26-М-280Дата:21.10.2015 год.ЗДДФЛ, чл. 43, ал. 4;ЗДДФЛ, чл. 44, ал. 4;ЗДДФЛ, чл. 55, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 65, ал. 13.Относно: Деклариране на авансов данък по

Данъчно третиране на дейността на читалищата

Изх. № 04-10-2 Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: Данъчно третиране на дейността на читалищатаВъв връзка с поставените въпроси във Ваше писмо изх.№ 94-00-90/23.01.2007г., постъпило в

aabed