подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

. 3_330/25.02.2020 г.

ЗДДФЛ, чл. 2
ЗДДФЛ, чл. 6
ЗДДФЛ, чл. 8, ал. 6, т. 2
ЗДДФЛ, чл. 12
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 20
ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 14
ЗДДФЛ, чл. 46, ал. 1
ЗДДФЛ, чл. 65, ал. 7
ЗДДФЛ, чл. 52, ал. 1, т. 4

ОТНОСНО: подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването, лицето е участвало в предаването „Стани богат“ на 14 юни 2019 г. Спечелената сума е била в размер на 5000 лв., от които на 14 юли 2019 г. по банков път са изплатени 4500 лв.
Във връзка с горното е поставен въпроса трябва ли да се подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобития доход?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн.ДВ бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 14 от 18 февруари 2020 г.) е изразено следното становище:
Обект на облагане по реда на ЗДДФЛ са доходите на местните и чуждестранните физически лица (чл. 2 от ЗДДФЛ).
Съгласно чл. 6 от същия закон, местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина.
Паричните и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, са доходи от източник в Република България, когато са начислени/изплатени от местни лица, от търговски представителства, както и от място на стопанска дейност или определена база в страната (чл.8, ал.6, т.2 от ЗДДФЛ).
Разпоредбата на чл. 12 от ЗДДФЛ определя, че облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
Съгласно действащата нормативна уредба като необлагаеми в чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ са посочени паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта (ЗХ) или съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
В настоящия случай, е получена парична награда след участие в играта „Стани богат“. Същата не е хазартна игра, организирана от лице с лиценз, издаден по реда на ЗХ, поради което същата не попада в обхвата на необлагаемите доходи.
В сила от 01.01.2019 г., придобитите доходи от парични и предметни награди, от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, се облагат с окончателен данък, съгласно чл. 38, ал. 14 от ЗДДФЛ. На основание чл. 46, ал. 1 от същия закон данъкът се определя в размер на 10 на сто върху брутната сума на придобития доход.
Удържането и внасянето на данъка е задължение на платеца на дохода в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит от физическото лице (чл. 65, ал.7 от ЗДДФЛ). Видно от изложеното в запитването, изплатена е сума в размер на 4500 лв., след като платецът на дохода е изпълнил задължението си и е удържал данък в размер на 500 лв. от брутния размер на спечелената сума в размер на 5000 лв.
Предвид разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ, за доходите, облагаеми с окончателен данък по чл. 38 от същия закон (какъвто в настоящия случай е получената парична награда), физическите лица не са задължени да подават годишна данъчна декларация.

5/5

Вашият коментар