подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г.

Изх. № М-26-Ф-392
Дата: 28.04.2020 год.
ЗДДФЛ, чл. 50;
ЗДДФЛ, чл. 51, ал. 1.

ОТНОСНО: подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-26-Ф-392/06.04.2020 г. е заведено Ваше писмено запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка:

Осъществявате стопанска дейност като едноличен търговец, за която попълвате Приложение №2 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Освен това получавате доходи от наем, но не в качеството си на едноличен търговец, а като физическо лице, като тези доходи попълвате в Приложение №4. Във връзка с новите срокове за подаване на годишната данъчна декларация, регламентирани със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), поставяте следният въпрос:
Какъв е срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. в конкретния случай?

На основание § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗМДВИП през 2020 г. срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. и за внасяне на дължимия по декларацията данък върху годишната данъчна основа от лицата по чл. 51, ал. 1 от същия закон се удължава до 30 юни. Най-общо може да се каже, че удължаването на срока засяга декларирането и внасянето на дължимия данък за 2019 г. за доходите от стопанска дейност на физическите лица, в т.ч. и еднолични търговци, които водят счетоводна отчетност и заедно с годишната си данъчна декларация са задължени да представят годишен отчет за дейността. Цитираната разпоредба не се отнася за доходите от други източници, реализирани през течение на годината от физическите лица.
Следователно, когато през течение на годината са придобити и други доходи, подлежащи на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г., какъвто е и конкретният случай, същите се декларират в рамките на срока, установен в данъчния закон (ЗДДФЛ). Това е така, тъй като липсва правно основание, извън хипотезата на чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ, сроковете, свързани с подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г., да се удължават.
Доходите, придобити през 2019 г., които подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, в т. ч. и доходите от наем, се декларират от физическите лица в срок до 30 април 2020 г. В същия срок се внася и дължимият по декларацията данък върху общата годишна данъчна основа.
Предвид цитираните разпоредби и описаните в писмото Ви факти е необходимо да декларирате доходите си, както следва:
– до 30 април 2020 г. – доходите от наем, като за целта попълвате образец 2001 и Приложение № 4 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. В същия срок трябва да внесете и дължимия по декларацията данък върху общата годишна данъчна основа.
– до 30 юни 2020 г. – доходите от стопанска дейност като едноличен търговец, като за целта трябва да подадете нова декларация, в която отново се описват доходите от наем, декларирани в първоначално подадената декларация, и добавяте тези, подлежащи на деклариране в Приложение № 2. Това е така, тъй като поправки в подадена декларация могат да се извършват единствено с подаването на нова декларация.
В срок до 30 юни 2020 г. се внася и дължимият по декларацията данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ. В случай че желаете да ползвате отстъпка от 5 на сто за дължимия данък върху годишната данъчна основа, на основание § 27, ал. 3 от ПЗР на ЗМДВИП можете да направите това като подадете декларацията и внесете дължимия данък в срок до 31 май 2020 г. Тъй като посочената дата е неприсъствен ден (неделя), срокът за ползването на отстъпка за дължимия по декларацията данък върху годишната данъчна основа изтича на следващия след него присъствен ден (1 юни 2020 г.).

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар