Подаване на информация на НАП от дружество с регистриран клон в страната и облагане на приходите на клона

ОТНОСНО: Подаване на информация на НАП от дружество с регистриран клон в страната и облагане на приходите на клона
Постъпило е писмено запитване с вх. № 12.05.2015г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”.В него е изложенаследната фактическа обстановка:
Дружество извършва дейността си в гр. Стара Загора. На 07.04.2015г. в Агенцията по вписванията е регистриран клон на дружеството в друг град на страната.
Въпросите, които са поставени са следните:
1.Като се има предвид Наредба № Н-8 от 29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, кой трябва да подава изискващите се декларации – клона или самата фирма?
2.Как следва да се облагат приходите от дейността на клона?
След разглеждане на нормативната уредба, актуална към момента на поставяне на запитването и изложената фактическа обстановка, изразявам следното становище:
По прилагане на ЗКПО:
Съгласно чл. 17 от Търговския закон /ТЗ/ всеки търговец може да открие клон извън населеното място, където се намира неговото седалище. Клонът няма собствена правосубектност, той е част от предприятието, която е териториално, а понякога и функционално обособена. Същият подлежи на вписване в търговския регистър, но това не води до възникването на нов правен субект.
Правилата за определяне на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите са регламентирани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. На основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от ДОПК компетентната териториална дирекция за местните юридически лица се определя според седалището им, освен ако в закон не е предвидено друго.
Съгласно член 19 от Търговския закон клонът на търговеца трябва да води самостоятелни търговски книги без да изготвя баланс. Клонът няма задължение да изготвя отделен финансов отчет. Във връзка с дейността му трябва да се води самостоятелна отчетност до оборотна ведомост и неговите активи, пасиви, приходи и разходи да се отчитат отделно. В края на годината отчетните данни за активите, пасивите, приходите и разходите на клона се обобщават с данните на самия търговец – собственик на клона, и се изготвягодишен финансов отчет, в който са включени и данните на клона на търговеца. Стопанските операции между предприятието собственик и неговия клон /прехвърляне на активи, пасиви, приходи и разходи/ следва да се отчитат по отделна сметка, която периодично се равнява.
Приходите от дейността на предприятието като цяло, в т.ч. и на клона се документират на общо основание с първичен счетоводен документ по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството /ЗСч/, който отразява предмет и стойностно изражение на стопанската операция /сделката/.
Когато следва да се документират взаимоотношения между принципала и клона на основание чл. 7, ал. 2 от ЗСч се издават първични счетоводни документи, който засягат само дейността на предприятието и съдържат най-малко следната информация:
1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
4. име, фамилия и подпис на съставителя.
При продажби в брой сумата на сделката се маркира в касовия апарат на основание чл. 10, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.
Данъчният финансов резултат за определяне на корпоративния данък се формира съгласно правилата, визирани в чл. 18 и чл. 22 от ЗКПО.
Разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от ЗКПО, определя че данъчен финансов резултат е счетоводният финансов резултат, преобразуван по реда на този закон. Счетоводен финансов резултат по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на ЗКПО е печалбата (загубата) по отчета за приходите и разходите (отчета за доходите) за определен период преди начисляването на разходите за данъци от печалбата.
Съгласно чл. 22 от ЗКПО данъчният финансов резултат се определя, като счетоводният финансов резултат се преобразува по ред и начин, определени в този закон, със:
1. данъчните постоянни разлики;
2. данъчните временни разлики;
3. други суми в случаите, предвидени в този закон.
Независимо от горепосоченото следва да уточним, че Националната агенция за приходите при осъществяване на правомощията си, възложени от закона, се произнася и действа в пределите на своята компетентност, в този смисъл същата не е компетентна да дава отговори и становища извън обхвата на данъчното и осигурителното законодателство. Предвид това, ако имате конкретни въпроси относно прилагането на счетоводното законодателство, компетентна да се произнесе е дирекция “Данъчна политика“ към .
По прилагане на осигурителното законодателство:
Съгласно чл. 5, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица.
Според § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда (КТ), “работодател“ е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател.
На основание чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите данни за:
1.осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване;
2.декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, “Учителския пенсионен фонд“, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Данните по чл. 5, ал. 4 от КСО се подават по ред, определен с Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Съгласно § 2, т. 3 от Допълнителните разпоредби към Наредба № Н-8/29.12.2005 г. „задължено лице” по смисъла на наредбата, е работодател, осигурител, клон, поделение, осигурителна каса, самоосигуряващо се лице, лице по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване и/или лице, което внася осигурителни вноски по реда на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване.
В чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. е указано, че работодателите, осигурителите, техните клонове и поделения или упълномощени от тях лица, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) декларации по образец 1 и 6 съгласно приложения № 1 и 4 към наредбата. В декларация образец № 1 се вписва ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца (клона/поделението). В декларацияобразец № 6 се попълва ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца за осигурители, работодатели, клонове и поделения.
Клоновете и поделенията на юридическите лица, които не са търговци, и клоновете на вписаните в търговския регистър търговци, подлежат на вписване в регистър БУЛСТАТ. Кодът им по БУЛСТАТ е 13-значен, като първите 9 цифри са кодът на юридическото лице (чл. 3, ал. 1, т. 8 и чл. 6, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ).
Съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда за внасяне и разпределениена задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, регистрираните с 13-значен ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца клонове и поделения вписват този ЕИК в платежните документи при внасяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ по съответната сметка на компетентната ТД на НАП.
Предвид цитираните разпоредби, клоновете и поделенията на осигурители, притежаващи 13-значен код по БУЛСТАТ, могат да подават самостоятелно декларации образец № 1 и 6 по седалището на клона/поделението. Тъй като задължено лице по смисъла на чл. 14 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), съответно титуляр на данъчно-осигурителната сметка е юридическото лице/търговеца, а не клона/поделението, плащането на задължителните осигурителни вноски се извършва по съответната банкова сметка на компетентната териториална дирекция (ТД) на НАП за юридическото лице/търговеца, като в платежното нареждане се посочва 13-значния код по БУЛСТАТ на клона.
С оглед спазване на изискването за равенство по чл. 2, ал. 4 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. и съпоставимост на декларираните данни за дължимите осигурителни вноски с постъпилите суми за тях в компетентната териториална дирекция на НАП, идентификаторът на осигурителя (клона, поделението), вписан в платежните документи за внасяне на задължителните осигурителни вноски, трябва да съответства на идентификатора, който се попълва в декларациите образец № 1 и № 6.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »