подаване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ) и попълване на декларация образец № 1 в случаите на командироване на лица при условията на чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ, за които е определено като приложимо българското осигурително законодателство на основание чл. 13 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите зя социална сигурност (Регламент (ЕО) № 883/2004)

3_1019/19.07.2021 г.

Наредба № 5/2002 г., чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б“
Наредба № 5/2002 г., чл. 5, т. 4, б. „в“
КСО, чл. 5, ал. 4, т. 1
Наредба № Н-13/2019 г., чл. 2, ал. 1

ОТНОСНО: подаване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ) и попълване на декларация образец № 1 в случаите на командироване на лица при условията на чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ, за които е определено като приложимо българското осигурително законодателство на основание чл. 13 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите зя социална сигурност (Регламент (ЕО) № 883/2004)

Според изложеното в запитването, дружество извършва специализирани строителни дейности на обекти, както в България, така и в държави от Европейския съюз (ЕС) и извън него. За изпълнение на работата същото командирова свои работници в няколко държави-членки на ЕС, за което същите имат издадени удостоверения А1 за определено като приложимо българското осигурително законодателство на основание разпоредбата на чл. 13 (1) от Регламент (ЕО) № 883/2004.
В тази връзка са поставени следните въпроси:
1. Следва ли, когато работата налага командированите лица да редуват няколко държави-членки на ЕС, да се подава уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ във връзка с чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ за всяка държава поотделно при заминаването, както и при завръщането обратно в Р България?
2. За периода, през който лица са командировани по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ с определено като приложимо българското осигурително законодателство на основание чл. 13 от Регламент (ЕО) № 883/2004, какъв код за вид осигурен следва да се попълни в т. 12 „Вид осигурен“ на декларация образец № 1, с която се подават данните за осигуряване за същите? В запитването е посочено, че в случая не са изпълнени кумулативно условията за попълване на код за вид осигурен „99“ в декларация образец № 1 и в тази връзка, ако при подаването на данните за осигуряване е необходимо да се вписва код за вид осигурен „01“, то ще възникне ли проблем при несъответствие на работните дни или часове в приемащата държава?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО, обн. ДВ, бр. 110/1999 г., посл. изм. ДВ, бр. 21/2021 г.), Наредба № Н-13/2019 г. (обн. ДВ бр. 1/2020 г., посл. изм. ДВ бр. 10/2021 г.) и Наредба № 5/2002 г. (обн. ДВ бр. 1/2003 г., посл. изм. ДВ бр. 17/2021 г.) е изразено следното становище:
Съгласно чл. 62, ал. 3 от КТ, в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване, работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП).
С разпоредбите на Наредба № 5/2002 г. е регламентирано задължителното производство по уведомяване на компетентния орган от страна на работодателя за сключването, изменението или прекратяването на трудовите правоотношения.
С направените промени в Наредба № 5/2002 г. от 1 март 2021 г. е въведено задължение за работодателите да регистрират чрез подаване на уведомление (приложение № 1) към чл. 1, ал. 1 от същата наредба, сключените допълнителни споразумения в случаите по чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ. Съгласно кодекса това са случаите на командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги, когато български работодател командирова работник или служител на територията на друга държава – членка на ЕС, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария в следните случаи:
• когато командироването е за своя сметка и под свое ръководство въз основа на договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите;
• когато командироването е в предприятие от същата група предприятия.
Условията и редът за командироване по смисъла на чл. 121а от КТ се уреждат с Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (НУРКИРСРПУ). Съгласно чл. 2, ал. 1 от същата наредба при командироване на работници или служители в случаите по чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ работодателят и работникът или служителят уговарят с допълнително писмено споразумение изменение на съществуващото между тях трудово правоотношение за срока на командироването.
Споразумението съдържа данни за страните и основанието за сключването му и определя: характера и мястото на работа; времетраенето на изменението на трудовото правоотношение чрез посочване на начална и крайна дата на командироването; размера на основното и на допълнителните трудови възнаграждения; условията за полагане на извънреден и на нощен труд и размера на заплащането им; продължителността на работния ден и работната седмица, на дневната, междудневната и седмичната почивка и др.
В този смисъл, с направените допълнения в разпоредбите на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 5, т. 4, б. „в“ от Наредба № 5/2002 г., е въведено задължение за работодателите от 1 март 2021 г. да регистрират в НАП сключените допълнителни споразумения за командироване по чл. 2 от НУРКИРСРПУ. Регистрацията се извършва чрез подаване на уведомление, приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5/2002 г., в тридневен срок от сключването на допълнителното споразумение. В тези случаи в уведомлението се попълва код 2 в т. 2 (тип на документа) и всички точки от уведомлението, без т. 16 и 17. Важно е да се отбележи, че в т. 8 (основание на договора) се попълва код 18 за допълнително споразумение в случаите на чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ, в т. 12 (срок на договора) се попълва датата, на която периодът от време или срокът на договора изтича за договори, в които е определен срок, и в т. 4 (код по ЕКАТТЕ) се попълва „00000“.
Предвид изложеното, в случай, че с оглед спазването на разпоредбите на трудовото законодателство, когато в случаите по чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ се изисква писмено договаряне на условията за командироване (например за всяка конкретна държава) със сключване на допълнително споразумение, то същото следва да бъде регистрирано в НАП на основание чл. 3, ал. 1, буква „б“ от Наредба № 5/2002 г.
След изтичане срока на командироване, работодателят има задължение да изпрати уведомление в НАП, в което следва да посочи код по ЕКАТТЕ на населеното място в България, където е работното място на завърналото се лице.
Предвид наличието на трансгранична ситуация, следва да се съобрази и основният принцип в координационните регламенти, съгласно който спрямо лице, попадащо в обхвата им, е приложимо само едно законодателство (т. е. във всеки случай лицата следва да са обхванати от законодателството на дадена държава). Според изложеното в запитването става въпрос за командироване на лица при условията на чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ, за които е преценено от компетентната НАП, че осъществяват обичайно трудова дейност в две или повече държави-членки на ЕС и попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 13 от Регламент (ЕО) №883/2004. За тези лица не е определено да са в хипотезата на чл. 12 от Регламент (ЕО) № 883/2004, предвиждащо запазване на приложимото законодателство на изпращащата държава спрямо заетите лица, които временно извършват работа на територията на друга държава-членка. При тези обстоятелства не следва да се попълва код 99 в т. 12 „Вид осигурен“ на декларация образец № 1, а съответния код за вид осигурен, който може да бъде „01“, „02“ , „03“, „04“ и т.н.). Само за лицата с код 99, които са командировани по чл. 121а от КТ и които се намират в хипотезата на чл. 12 от Регламент (ЕО) № 883/2004, точки 16, 16.1-16.8 от декларацията се попълват според договорените условия на работа с лицето и законоустановените условия на работа в приемащата държава-членка.
В останалите случаи, попълването на декларация образец № 1 с посочен код за вид осигурен „01“ за работници или служители, осигурени по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО, се извършва по общия ред и съгласно указанията за попълване на приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-13/2019 г.
Извън горното дружеството е информирано, че при възникване на въпроси, свързани със спазването на разпоредбите на трудовото законодателство, касаещи ред и начин на сключване на трудови договори, на допълнителни споразумения към тях, ред и начин на отчитане на работното време при договорено полагане на извънреден труд, работа в почивни и празнични дни и пр., в това число и в хипотезата на командироване по чл. 121а от КТ, може да се обръща към компетентната институция Дирекция „Инспекция по труда“.

5/5

Вашият коментар