Подаване на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда за трудов договор, с международен елемент, за който страните са избрали правоотношението да се урежда от законодателството на друга държ

Изх. № 94-Г-325
Дата: 29.01.2014 год.
КТ, чл. 10, ал. 3;
КТ, чл. 62, ал. 3;
КТ, чл. 62, ал. 5;
Наредба № 5, чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „а”.
ОТНОСНО:Подаване на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда за трудов договор, с международен елемент, за който страните са избрали правоотношението да се урежда от законодателството на друга държава.
В отговор на Ваше запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите /НАП/ с вх. № 94-Г-325 / 13.12.2013 г., Ви уведомяваме следното:
Съгласно изложената с писмото Ви, фактическа обстановка, дружество с ограничена отговорност със седалище в България – гр. Бургас, възнамерява да назначи на трудов договор български гражданин, пребиваващ в Германия. Мястото на полагане на труд на работника ще бъде в Германия. С оглед на това по трудовото правоотношение приложимо право ще бъде немското право.
Поставен е въпроса, следва ли българското търговско дружество, сключило трудов договор по немското законодателство с български гражданин, пребиваващ в Германия, за полагане на труд изключително на територията на Германия, да приложи разпоредбата на чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, като подаде в НАП уведомление за регистрация на този трудов договор?
С оглед изложената фактическа обстановка, поставеният въпрос, и относимите нормативни разпоредби изразяваме следното принципно становище:
Доколко Кодекса на труда е приложим в посочената с писмото Ви хипотеза е от компетентността на Министерството на труда и социалната политика.
В случай, че трудовото правоотношение е уредено на основание Кодекса на труда, съгласно чл. 62, ал. 3 от същия кодекс, работодателят е длъжен да изпрати уведомление за сключения, трудов договор. Уведомлението се изпраща в тридневен срок от сключването на трудовия договор. Данните, които се съдържат в уведомлението, и редът за неговото изпращане се регламентират с Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.
Предвид чл. 10, ал. 3 от КТ, допускайки че визираното трудово правоотношение е с международен елемент, и страните са избрали трудовото им правоотношение да се урежда от законодателството на друга държава, разпоредбата на чл. 62, ал. 3 от КТ е неотносима. Същият извод може да се направи от Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3, б. „а” от тази наредба в уведомлението за сключения, трудов договор се съдържат данни за условията по трудовия договор, включително – основанието за сключването на трудовия договор съгласно Кодекса на труда. Следователно работодателят няма задължение да изпрати уведомление, когато трудовото правоотношение не е уредено на основание Кодекса на труда.
ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/СТОЯН МАРКОВ/

Оценете статията

Вашият коментар