подаването на ГДД за 2009 г., по силата на които не следва да подаде такава.

2_91-1/27.01.2010
ЗДДФЛ, чл.52, ал.1, т.1

Постъпило е Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция ОУИ гр…. с вх………….2010 г., в което сте описали следната фактическа обстановка:
Към31.12.2009 г. сте в трудови правоотношения сдвама работодатели, катоосновния работодателсъгласно чл.49, ал.1 и ал.2 от ЗДДФЛ е преизчислил и определил годишния размер на данъчнотоВи задължение. През годината не сте получили доходи от други източници.
Считате, че е налице противоречие между разпоредбата на чл.52, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ / в сила от 01.01.2010 г./, по силата на която освободени отзадължението за подаване на годишна данъчна декларация са лицата, които са получили доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година същите имат само един работодател и той е определил годишния размер на данъказа всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и указанията на страницата на НАП относно подаването на ГДД за 2009 г., по силата на които не следва да подаде такава.
С изменението на чл.52, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2010 г., не са задължени да подават ГДД, лицата, които са получили само доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето има само един работодател и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година.
Разпоредбата на чл.52, ал.1, т.1 от ЗДДФЛе в сила от 01.01. 2010 г., но е относимаза придобити доходи от трудови правоотношения през 2010 г..и тяхното деклариране през 2011 г., в случаите когато не са налице предпоставките напосочената норма.
Не са задълженида подават годишна данъчна декларация до 30 април 2010 г. лицата, които са получили само доходи оттрудови правоотношения, когато работодателят по основнототрудово правоотношение е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната годинадоходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната 2009 г. е удържан до 31 януари на 2010 г.

Оценете статията

Вашият коментар