подлежащите на възстановяване суми.

5_ 20-00-409/03.11. 2011Г.
ДДС, ЧЛ.92, АЛ.1
В подаденото писмо, постъпило в дирекция ОУИеизложена следната фактическа обстановка:
За данъчен период месец 07.2011г. дружеството има ДДС завъзстановявне в размер на31 лв. За месец 08.2011г. резултатът е ДДС за внасяне в размер на 88 лв., които са внесени в пълен размер, като е пропуснато приспадането на данъчния кредит от месец 07.2011г.
Поставеният въпрос е:
Може ли сумата да се приспадне от следващият данъчен период – м.09.2011г., тъй като двумесечният период не е изтекъл. В случай, че не е възможно как следва да се процедира?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към въпросите нормативна уредба, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл. 92, ал.1, т. 4 и т. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се прихваща, приспада или възстановява, както следва:
– ако след изтичането на срока по т. 2 има остатък от данъка за възстановяване, органът по приходите прихваща този остатък за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от Националната агенция за приходите, или го възстановява в 30-дневен срок от подаването на последната справка-декларация;
– ако данъкът за възстановяване, по отношение на който е започнала процедура по приспадане, не е приспаднат изцяло към подаване на справка-декларацията за последния от двата данъчни периода, всеки друг данък за възстановяване по справка-декларация за някой от тези два данъчни периода се добавя към него и подлежи на възстановяване или прихващане наред с остатъка и в срока по т. 4.
В ал.3 на чл.68 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)е указано, че ако след подаването на двете справки-декларации по чл. 92, ал. 1, т. 2 от закона е налице неприспаднат остатък от данъка за възстановяване, лицето посочва в клетка 80 на последната справка-декларация неприспаднатия остатък от данъка за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване в 30-дневен срок. Ако в някоя от подадените две справки-декларации е деклариран данък за възстановяване, по отношение на който не е приложимчл.92, ал. 3 и 4 от закона, този данък се прибавя към неприспаднатия остатък от данъка за възстановяване и също се посочва в клетка80 на последната справка-декларация.
Когато в клетка 80 на справка-декларацията се посочи данък за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване след приключила процедура по приспадане, по силата на ал.4 от чл.68 на ППЗДДС, лицето е длъжно заедно със справка-декларацията да подаде и справка за извършеното приспадане по образец – приложение № 6, по отношение на този данък.
Видно от горепосочените разпоредби на чл.92, ал.1 от ЗДДС и чл.68, ал.3 и ал.4 от ППЗДДС, остатъкът за възстановяванеза данъчен период месец 07.2011г. 31лв. следва да бъде посочен в кл. 80 на справката декларация по ЗДДС за данъчен период м.09.2011г. и подлежи на възстановяване в срока по чл.92, ал.1, т.4 от ЗДДС – 30 дневен от подаване на справката – декларация за м.09.2011г.
В случай, че остатъкът за възстановяванеза данъчен период месец 07.2011г. не е посочен в справката декларация за м.09.2011г., то този данък може да бъде възстановен по реда на чл.128и чл.129отДанъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) по Ваше писмено искане. За целта следва даподадете искане /по чл.129, ал.1 от ДОПК/ за прихващане и възстановяване. На основание подаденото искане органа по приходите ще извърши проверка относно подлежащите на възстановяване суми.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки на физически лица при покупки, извършени чрез електронен сайт за търговия, и превозване на стоките от държава

Изх. № М-24-37-23Дата: 08.12.2017 год.ЗДДС, чл. 13, ал. 3;ЗДДС, чл. 14, ал. 1, т. 2;ЗДДС, чл. 14, ал. 1, т. 3;ЗДДС, чл. 20, ал. 2.

Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка с разходване на средства по програма „Еразъм+“, направление КА 1.

Изх. № 24-39-35Дата: 04.05.2018 год. ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 28; КСО, чл. 6, ал. 2; НЕВДПОВ, чл. 1, ал. 8. НЕВДПОВ, чл. 1,

третиране на консултантски услуги по ЗДДС и посреднически услуги във връзка с доставки на стоки, съгласно чл. 21, ал.3, т.2, б. в”; чл. 24 и чл. 21, ал. 1

Изх. №24-30-14Дата: 01.04.2008 год.Относно: третиране на консултантски услуги по ЗДДС и посреднически услуги във връзка с доставки на стоки, съгласно чл. 21, ал.3, т.2, б.