ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 5

5_ 20-00-41/21.01.2009г.
Фактическа обстановка: Лице работи по трудово правоотношение и излиза в дългосрочен болничен.
Въпрос: Върху какъв осигурителен доход се дължат здравноосигурителни вноски за сметка на работодателя;
Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал.1, т.5 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се осигуряват върху минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. За 2008 година същият беше в размер на 240,00 лева, а за 2009 година -260,00 лева.
Вноските са за сметка на работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската, като се внасят едновременно с изплащането на месечното възнаграждение.
За 2008 година дължимата здравноосигурителна вноска за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете е в размер на 3,6%, а за 2009 година-4,8%.
Следва да имате предвид, че цитираната разпоредба е в сила от 01.01.2007 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчно третиране на дейностите по проекта МОВЕКО, част от Дунавска програма, финансиран от европейските структурни фондове по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върх

Изх. № 50-00-11Дата:16.12.2016 год.ЗКПО, чл. 1, т. 2;ЗДДС, чл. 3, ал. 1.ОТНОСНО: данъчно третиране на дейностите по проекта МОВЕКО, част от Дунавска програма, финансиран от

ЗДДС, чл.79, aл. 3,ЗДДС, чл.80, aл. 2, т. 5

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …../ 05.12.2012г. в Дирекция «ОУИ»-е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството е дистрибутор на хранителни стоки –

Прилагане на разпоредбите на данъчното и осигурително законодателство във връзка с командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Изх. № М-26-Л-9Дата:17.05.2017 год.ЗКПО, чл. 10;ЗКПО, чл. 33, ал. 1, т. 1;ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2, т. 5. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на данъчното и

ilac hakkında