ЗДДС, чл.112, aл. 1,ЗДДС, чл.112, aл. 2,ЗДДС, чл.28,ППЗДДС, чл.21, aл. 1,ЗДДС, чл.114,ППЗДДС, чл.45

5_ 20-00-361/13.11.2012 г.
Чл. 28, чл. 112, ал.1 и 2 и чл.114 от ЗДДС
Чл. 21, ал.1 и чл. 45 от ППЗДДС
Фактическа обстановка:
Дружество възнамерява да започне издаване на електронни фактури при продажба на стоки.
Поставен въпрос:
1.За доказване на доставката, освен издаване на фактура от данъчна гледна точка, необходимо ли е друг документ, катоспецификация, товарителница и т.н.?
2. Налага ли се НАП да се уведомява при започване издаването на електронни фактури?
По т.1 от запитването
Нормативната уредба на ЗДДС, както и правилника за неговото прилаганене предвижда специални документи, с които се доказват доставките на стоки, освен в случаите, когато доставката подлежи на облагане с нулева ставка на данъка. За удостоверяване прилагането на тази ставка е необходимо лицето, в качеството му на доставчик да разполага с определени в Правилника за прилагането на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) документи в зависимост от конкретната доставка.
Когато стоките се превозват или изпращат от територията на страната до територията на трета страна или територии (износ), за доказване на доставката по чл.28 от ЗДДС, доставчикът следва да разполага с визираните в чл. 21, ал. 1 или ал. 2 отППЗДДС документи.
Когато стоките се превозват или изпращат от територията на страната до територията на друга държава членка (ВОД), доставчикът следва да разполага с визираните в чл.45 от ППЗДДС документи.
В тази връзка, по отношение доказване извършване на доставката, е без значение дали ще се издава електронна фактура или фактура на хартиен носител.
По т.2 от запитването
Фактурата съгласно чл.112, ал.1 и 2 от ЗДДС е данъчен документ и може да се издава ръчно или автоматизирано.
Изискванията към съдържанието на фактурите са посочени в чл.114 от ЗДДС, а изискванията към бланките на фактурите са посочени в чл.78 от ППЗДДС.
На основание чл.114, ал.6 от ЗДДС издадените фактури могат да бъдат изпращани на хартиен носител или по електронен път като се уточнява, че получените фактури по електронен път се приемат, когато получателят е потвърдил получаването им, при условие че са гарантирани автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието. Тук следва да се обърне внимание на това, че потвърждаването на получаването не удостоверява съдържанието на електронното изявление, съгласно чл.8, ал.3 от Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).
Дружеството не е длъжно да уведомява данъчната администрация при започване издаването на електронни фактури.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

дерегистрация по ЗДДС

Изх. № 24-33-307 Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: дерегистрация по ЗДДСУважаеми господин По повод Ваше запитване (вх. № ===/11.05.2007г.), копие от което е изпратено в

Прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-287 от 16.11.2017 г.Представена фактическа обстановка:Дейността на дружеството е „дроп-шипинг“.

възобновяване осигуряването на лице по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) в допълнително задължително пенсионно осигуряване – универсален пенсионен фонд (ДЗПО-УПФ)

3_1832/02.12.2019 г. КСО, чл. 4б;КСО, чл. 124а ОТНОСНО: възобновяване осигуряването на лице по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) в допълнително

ЗКПО, чл.195,ЗКПО, чл.12, aл. 5

Изх. №20-00-395/23.10. 2017 г. ЗКПО – чл.12, ал. 5ЗКПО – чл. 195В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх.

осигуряване на длъжността педагог” за Учителски пенсионен фонд във връзка с допълнението на чл. 19, ал. 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, считано от 01.01.2009 г.

3_1455/30.03.2009г. КСО, §22, ал. 7 от ПЗР НПОС, чл. 19, ал. 4 Относно: осигуряване на длъжността „педагог” за Учителски пенсионен фонд във връзка с допълнението

Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на изработката и доставката на инструментална екипировка (форми, матрици)

ОТНОСНО: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на изработката и доставката на инструментална екипировка (форми, матрици) В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше

Zaman Yolcusu Mini Robot Kitleri 2024