Запитване с вх. № 24-33-488/ 19.11.2007г. по описа на ЦУ на НАП

Изх. № 24-33-488
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Запитване с вх. № 24-33-488/ 19.11.2007г. по описа на ЦУ на НАП
Уважаема госпожо,
В отговор на Ваше писмено запитване изразяваме становище относно облагането с данък добавена стойност на извършените услуги, както и правата и задълженията, произтичащи от Закона за данък върху добавената стойност / в сила от 01.01.2007г./ съгласно описаната от Вас фактическа обстановка:
Относно: право на приспадане на ДК по фактура издадена от …. и излъчване на спонсорски заставки
Видно от писменото запитване. Сдружението организира международен театрален фестивал „…“. Сключен е договор …, съгласно който Сдружението отстъпва на … право за заснемане на събитието, както и право за излъчване, а …. излъчва събитието и спонсорски заставки.
В случая е налице хипотезата на чл.13() от ЗДДС. Когато е налице доставка, но която възнаграждението /изцяло или частично/ е определено в стоки или услуги, приема се. че са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се смята за продавач на това. което дава. и за купувач на това. което получава.Данъчното събитие и за двете доставки възниква на датата на възникване на данъчното събитие на по-ранната от тях. Относно правото на приспадане на данъчен кредит:
По смисъла на чл.68, ал.1, т.1 и 2 от ЗДДС. данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон за получени от него стоки или услуги по облагаема доставка, както и за извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното събитие за облагаема доставка.
Съгласно чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице. му е доставил или предстои да му достави.
В чл.70, ал.1 от ЗДДС са предвидели някои ограничения в правото на приспадане на данъчен кредит. Чл.70. ал.1. т.1 от закона регламентира, че не е ншшце право на приспадане на данъчен кредит, когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта / в гл. четвърта, чл.42 от закона е посочена като освободена доставка продажбата на билети за театър от културни организации и институти по Закона за закрила и развитие на културата/’.
Съгласно чл.73. ал.1 от ЗДДС. регистрирано лице има право па приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право.
Във връзка с поставения от Сдружението въпрос за правото на приспадане на данъчен кредит по издадената от … фактура и за изразяване на становище, е необходимо да се изясни дали получената услуга е свързана с облагаема доставка / чл.69. ал. 1. т.А от закона/. Предвид обстоятелството, че получената услуга са спонсорски заставки и 1юедставляват рекламна дейност, считаме, че е налице хипотезата на чл.69, ал.1. т.1 от ЗДДС и възниква право на приспадане на данъчен кредит.
//

Оценете статията

Вашият коментар