получена безвъзмездна финансова помощ

ОТНОСНО: получена безвъзмездна финансова помощ
В Дирекция ”ОУИ” – …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …./ 16.01.2012 г.чрез ТД на НАП –
, офис
. Изложена е следната фактическа обстановка:
Във връзка с изпълнение на мярка 111 към ДФ „Земеделие” по два договора между ДФ „Земеделие” и Младежки спротен клуб „
” и на основание раздел II.Размер на помощта, т.2.1 и т.2.2 е получена Одобрена безвъзмездна финансова помощ въз основа на представени документи пред РА в общ размер, надвишаващ 50 000 лв. като две междинни и едно окончателно плащане.
Поставен е въпрос дали сдружението подлежи на регистрация по ЗДДС.
Предвид изложената фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба, както и обстоятелството, че не са приложени документи, по зададения от Вас въпрос, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Безвъзмездно предоставената финансова помощ /субсидии и финансирания/ по своето същество не представлява обект на облагане с ДДС.
В съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от ЗДДС в случай, че субсидията или финансирането са пряко свързани с облагаемите доставки, извършвани от данъчно задълженото лице, то същите се включват в тяхната данъчна основа и съответно подлежат на облагане.
Дефиниция на понятието „субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка” е дадена в § 1, т. 15 от ДР на закона. В нея е посочено, че такива са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяните стоки и/или услуги. Не се считат за такива субсидиите и финансиранията, които са предназначени единствено за покриване на загуби или за финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
Предвид на нормативната уредба, в случай, че получените средства не представляват плащане или доплащане за доставка /не са пряко обвързани с цената на предоставяните стоки/услуги/, то същите не подлежат на облагане с ДДС, включително и като елемент на данъчната основа по смисъла на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС. Следователно получените средства не участват при формиране на облагаем оборот за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »