получени средства от бюджета във връзка с превози с намалени цени през 2006 год.

ОТНОСНО:получени средства от бюджета във връзка с превози с намалени цени през 2006 год.
УВАЖАЕМИ Г-Н ,
Във връзка с поставените от Вас въпроси и разпоредбите на ЗДДС, в сила до31.12.2006 год., изразяваме следното становище:
Закона за данъка върху добавената стойност /в сила до 31.12.2006 год./ въвежда специални изисквания при определяне на данъчната основа при доставки на стоки или услуги.
По смисъла на чл.29, ал.1 от ЗДДС, данъчната основа на доставката на стока или услуга се определя на база сумата, дължима на доставчика от получателя или от трето лице за доставката, определена в левове и стотинки без данъка по този закон и увеличена със:
1. всички други данъци и такси, в това число акциз, когато такива са дължими за доставка/и, и
2. всички получени и усвоени от доставчика финансирания (субсидии), пряко свързани с доставка/и, и
3. всички получени от доставчика лихви за забава и неустойки, пряко свързани с доставка/и;
4. съпътстващите разходи, като комисиона, опаковане, транспорт и застраховка, начислени от доставчика на получателя.
Предвид разпоредбите на чл.20, т.6 от закона, “финансирания (субсидии), пряко свързани с доставка/и“ са безвъзмездно получените средства от бюджета или от други лица, които са пряко доплащане до себестойността на доставяната от получателя на финансирането (субсидията) стока или услуга на трети лица.
Предвид гореизложеното, получените средства от общинския бюджет ще попаднат в хипотезата на чл.29, ал.1, т.2 от ЗДДС и ще са част от данъчната основа на доставката, ако представляват доплащане до себестойността на предоставяната услуга.
Съгласно чл.38, ал.2 от ППЗДДС, финансиранията (субсидиите) се приемат за усвоени, когато възникнат условията, необходими за признаването им като приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ” ПЛОВДИВ:
/Г.ТЪРНОВАЛИЙСКИ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »