получени средства от бюджета във връзка с превози с намалени цени през 2006 год.

ОТНОСНО:получени средства от бюджета във връзка с превози с намалени цени през 2006 год.
УВАЖАЕМИ Г-Н ,
Във връзка с поставените от Вас въпроси и разпоредбите на ЗДДС, в сила до31.12.2006 год., изразяваме следното становище:
Закона за данъка върху добавената стойност /в сила до 31.12.2006 год./ въвежда специални изисквания при определяне на данъчната основа при доставки на стоки или услуги.
По смисъла на чл.29, ал.1 от ЗДДС, данъчната основа на доставката на стока или услуга се определя на база сумата, дължима на доставчика от получателя или от трето лице за доставката, определена в левове и стотинки без данъка по този закон и увеличена със:
1. всички други данъци и такси, в това число акциз, когато такива са дължими за доставка/и, и
2. всички получени и усвоени от доставчика финансирания (субсидии), пряко свързани с доставка/и, и
3. всички получени от доставчика лихви за забава и неустойки, пряко свързани с доставка/и;
4. съпътстващите разходи, като комисиона, опаковане, транспорт и застраховка, начислени от доставчика на получателя.
Предвид разпоредбите на чл.20, т.6 от закона, “финансирания (субсидии), пряко свързани с доставка/и“ са безвъзмездно получените средства от бюджета или от други лица, които са пряко доплащане до себестойността на доставяната от получателя на финансирането (субсидията) стока или услуга на трети лица.
Предвид гореизложеното, получените средства от общинския бюджет ще попаднат в хипотезата на чл.29, ал.1, т.2 от ЗДДС и ще са част от данъчната основа на доставката, ако представляват доплащане до себестойността на предоставяната услуга.
Съгласно чл.38, ал.2 от ППЗДДС, финансиранията (субсидиите) се приемат за усвоени, когато възникнат условията, необходими за признаването им като приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ” ПЛОВДИВ:
/Г.ТЪРНОВАЛИЙСКИ/

Оценете статията
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Какъв е размер на ДДС при направена резервация от туроператора на името на физическо лице включваща нощувка, закуска,такса и ДДС

Чл.66,ал.2 от ЗДДС Пар.1,т.37 от ДР на ЗДДС                                                                      В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Дружество стопанисва мотел с ресторант и има сключен договор с

комисионни, изплащани на агент за представителство на чуждестранно лице за възстановяване на платен данък върху добавената стойност от държави членки.

Изх. №24-31-71Дата: 17.07.2009 год.ЗДДС, чл. 82, ал. 2, т. 2;ЗДДС, чл. 82, ал. 2, т. 3.Относно: комисионни, изплащани на агент за представителство на чуждестранно лице

КРМСФО 1 – Промени в съществуващите задължения за извеждане от експлоатация, възстановяване и сходните с тях задължения

*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009 КРМСФО РАЗЯСНЕНИЕ 1 Промени в съществуващите задължения за извеждане от експлоатация, възстановяване и сходните с тях

прилагане на чл.245, ал.1 от ЗКПО

Изх. № 37-00-89Дата: 14.05.2008 год.ЗКПО, чл. 245, ал. 1Относно: прилагане на чл.245, ал.1 от ЗКПО Във връзка с Ваше запитване, препратено ни по компетентност и