получени средства от ……………. във връзка с участието му при изпълнение на три проекта, финансирани от различни организации и институции

Изх. № 92-00-3808
Дата: 15.12.2008 год.
ЗДДС, чл. 12;
ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 2.
относно: получени средства от …………….във връзка с участието му при изпълнение на три проекта, финансирани от различни организации и институции
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 92-00-3808/28.07.2008г. и предоставената в последствие кореспонденция е изложена следната фактическа обстановка:
……………………. е получило парични средства във връзка с изпълнението на следните три проекта :
-“Европа лично“, като проектът е финансиран от Европейския съюз за ……………..
-“Аз живея на Балканите“, като проектът е финансиран от Европейския съюз за ……
-“Еврорадио“, като проектът е финансиран от Европейската комисия, Генерална дирек- ция“Комуникации“
Въпросът Ви е:
Какво е данъчното третиране на получените средства от ……………………………… по тези три програми ?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т.10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Видно от предоставената документация от Вас, получените средства във връзка с изпълнение на проекта “Европа лично“, както и тези във връзка с проекта “Аз живея на Балканите“, които са финансирани от Европейския съюз за ……………….. и доколкото в самите проекти е предвидено тези средства да покриват разходите, извършвани от Вас във връзка със създаването на радио материали, от които ще се ползват определените в проектите партньори следва да се приеме, че не е налице насрещна престация за извършена доставка от ……………………………………………. Т.е. в случая Европейския съюз за …………, предоставящ средствата няма да се възползва от определена стока или услуга доставена от …………………………. . В случая не е налице и доставка, по която отпуснатите средства от горепосочената организация да са пряко обвързани с цената й, тъй като създадените с тези средства по първия проект – “Европа лично“ радио материали ще се сложат в архив на ftp -сървър, където ще могат да бъдат достъпни свободно за всички партньори по проекта. Аналогично и по втория проект “Аз живея на Балканите“ ще бъдат произведени серия от фичъри и демо програма, от които ще могат да се ползват всички партньори по проекта свободно предвид което и в този случай няма да е налице съотносимост на финансирането към цена по доставка. Предвид горното следва да се приеме, че в тези случаи става въпрос за така наречените финансирания “за покупка“, предназначени за поемане на разходи по закупуване на стоки и услуги от бенефициента -…………………………………… .
По отношение на третирането на получените средства от ………………………….. …….. във връзка с проект “Европейско радио“, финансиран от Европейската комисия, Генерална
1
дирекция “Комуникации“, то видно от предоставените от Вас документи и писмените обяснения във връзка с тях тези средства са получени в качеството Ви на участник в Консорциум, създаден за целите на този проект по договор между посочения Консорциум и Европейската комисия за разработване на цялостна мрежа от радио оператори от различни държави членки на ЕС, организирана така, че участниците в нея да си сътрудничат, за да произвеждат и разпространяват многоезични информационни радио програми, свързани с европейски дела и предавани посредством интернет портал.
Видно от представените документи във връзка с проекта същият се състои в получаване на средства за разработване на собствената и присъща на ……… дейност по създаване на радиопредавания и програми, които……….. излъчва и има право да използва съобразно собствените си нужди. По същество дейността на Консорциума се състои в организационни и координиращи дейности във връзка с финансирането на проекта и създаването и поддържането на Интернет сайта, на който всеки участник публикува своите собствени радиопродукти. Не се установява Консорциумът по някакъв начин да придобива права върху тези продукти и да ги използва по свое усмотрение и за свои цели. В този смисъл посоченото по-горе по отношение проектите “Европа лично“ и „Аз живея на Балканите“ важи и за проекта Европейско радио, въпреки, че финансирането на същият става чрез посочения Консорциум. В конкретния случай предоставящият средствата няма да се възползва от определена стока или услуга доставена от ……………… . В случая не е налице доставка към отпускащия средствата, нито отпуснатите средства от горепосочения Консорциум са пряко обвързани с цената й. Предвид горното следва да се приеме, че в тези случаи също така става въпрос за така наречените финансирания “за покупка“, предназначени за поемане на разходи по закупуване на стоки и услуги от бенефициента –
……………………………….
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *