ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 21

Изх. № 92-00-735
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите (вх. № 92-00-735/01.06.2007 г.), Ви уведомявам следното:
Съгласно чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), не се облагат паричните и предметните печалби, получени от участие в игри, които не са хазартни по смисъла на чл. З от Закона за хазарта, или от други игри, при които печалбата се определя на случаен принцип.
По своето естество наградите от участие в турнири не са печалби от игри, при които печалбата се определя на случаен принцип, поради което тези награди не са в обхвата на доходите, освободени от облагане по силата на цитираната разпоредба.
За целите на облагането паричните и предметните награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, са в обхвата на т.нар. доходи от други източници (чл.35, т.2 от ЗДДФЛ). Съгласно чл.14, ал.1 от ЗДДФЛ същите подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, като, в съответствие с чл.35 от ЗДДФЛ, облагаема е брутната сума на този вид доходи, придобити през данъчната година. На основание чл.50 от ЗДДФЛ, за доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, местните и чуждестранните физически лица са длъжни да подават годишни данъчни декларации. В ЗДДФЛ не е предвидено към годишната данъчна декларация да се прилагат документи за т.нар. доходи от други източници, в т.ч. за наградите от участие в турнири, тъй като този вид доходи не подлежат на авансово облагане и съответно – не се налага удостоверяването на авансово удържан данък.
По повод поставения от Вас въпрос следва да се уточни, че с окончателен данък по реда на чл.37, ал.1, т.8 и свързаните с нея разпоредби на ЗДДФЛ не се облагат награди от участие в турнири, а възнаграждения, изплащани на спортисти -чуждестранни физически лица.
Необходимо е да имате предвид, че на основание чл.73 от ЗДДФЛ предприятията – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените доходи на физически лица през данъчната година, различни от доходи от трудови правоотношения и пенсии. Справката се предоставя в срок до 30 април на следващата година на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода. Когато съответното лице е изплатило през данъчната година доходи на повече от 10 физически лица, справката се предоставя само на електронен носител във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите..
//

Оценете статията

Вашият коментар