получените субсидии:

2_152/31.01.2011г.
ЗДДФЛ чл.29, т.1
ЗДДФЛ чл.29, т.2, буква „а”
Отправено е писмено запитване до Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” –…………, заведено с вх.№ ……………., в което е описана следната фактическа обстановка:
Регистриран земеделски производител, който се занимава с растениевъдство, през 2010 година е получил:
– субсидии по мярка 121” Модернизиране на земеделските стопанства” от програма за развитие на селските райони -за закупуване на техника.
– възстановен акциз от Агенция „Митници” за изразходвано гориво през 2009г. от Агенция ”Митница” на основание чл.32, ал.3 от ЗАДС, във връзка с чл.26а, ал.1 от ППЗАДС.
Поставен е въпроса: Получените средства, посочени в запитването, ще се считат ли за доход през годината на получаване /2010г./, ще се облагат ли с данък по ЗДДФЛ?
При така изложената фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище относно получените субсидии:
Според чл.29 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:
т.1- 60 %- за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като земеделски производители за производство на непреработени продукти от селското стопанство /с изключение на доходите от декоративна растителност;
т.2, буква а/ – 40% -за доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селското стопанство /включително от продажба на произведена декоративна растителност/.
Доходите от стопанска дейност по чл.29 от ЗДДФЛ подлежат на облагане с авансов данък по реда на чл.43 от с.з.
Годишната данъчна основа за облагаемия доход по чл.29 от ЗДДФЛ, придобит през данъчната година, се определя съгласно чл.30 от с.з. За данъчната 2010г. физическото лице следва да декларира облагаемия доход по чл.29, т.1, съответно т.2, буква „а” от ЗДДФЛ,по реда на чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.2011г.
В ЗДДФЛ не е регламентирано специално данъчно третиране на получените субсидии, те не са посочени сред необлагаемите доходи по чл.13 от ЗДДФЛ, поради което същите следва да се разглеждат обвързано с общите правила за облагане и деклариране на доходите от дейността, за която са предназначени.
По смисъла на чл.2 от ЗДДФЛ, обект на облагане с данък са доходите на местните и чуждестранните физически лица. На основание чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
Според чл.11, ал.1, т.1 и т.2 от с.з. доходът /субсидията, получена през 2010г./, се смята за придобит на датата на плащането /при плащане в брой/ или на датата на заверяване на сметката на получателя на дохода /при безналично плащане/.
Съгласно разпоредбата на чл.11, ал.3 от ЗДДФЛ, доходът/субсидията се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от третото лице.
Предвид гореизложеното, ако субсидията е получена във връзка с дейността по чл.29, т.1 от ЗДДФЛ, същата се счита за доход от друга стопанска дейност и облагаемият доход се определя, като придобитият доход се намалява с 60% нормативно признати разходи.
Ако субсидията е получена за дейността по чл.29, т.2, буква „а” от ЗДДФЛ, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност и облагаемият доход се определя, като придобитият доход се намалява с 40 на сто разходи за дейността.
Получаваните субсидии от лицата занимаващи се със селскостопанска дейност са предназначени за подпомагането им при извършване на дейността. Следователно, ако физическото лице не влага, съответно не използва получената субсидия за извършване на стопанска дейност, а за лични нужди, същата ще се определи като доход от друг източник. В тези случаи физическото лицеще формира облагаем доходпо реда на чл. 35, т.6 от ЗДДФЛ, т.е. брутната сума на получената субсидия.
По въпроса дали възстановения акциз за изразходваното гориво през 2009 г., който е получен през 2010г., представляваоблагаем доход, ще бъде предоставен отговор след получаване на становище от ЦУ на НАП по аналогичен казус.

Оценете статията

Вашият коментар