ЗДДС, чл.114, aл. 1, т. 4

2_1493-1/16.09.2010г.
ЗДДС, чл.114, ал.1, т.4
В Дирекция „ОУИ” гр. ==== е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № ==.2010 г., в което сте изложили следната фактическа обстановка:
Дружеството е регистрирано по ЗДДС. През месец февруари е вписана промяна в седалището на дружеството. След вписване на промяната са издадени фактури, в които като адрес е посоченадресът на управление предипромяната.
При така изложената фактическа обстановка сте поставили въпроса допуснато ли е нарушение на законите и следва ли да анулирате издадените фактури, в които е посочен стария адрес на управление.
На основание изложената фактическа обстановка изразяваме следното становище:
В разпоредбата на чл.114, ал.1 от ЗДДС са посочени задължителните реквизити, които следва да съдържат фактурите, издавани от данъчно задължените лица. В т. 4 от цитираната разпоредба, задължителен реквизит, който следва да съдържа фактурата еиме и адрес на доставчика.
Доколкото в ЗДДС липсват специални изисквания, свързани садреса на доставчика, приложение следва да намерят разпоредбите на ТЗ и ЗСч, приложими за местните юридически лица.
Съгласно чл.12 от ТЗ седалището на търговеца е населеното място, където се намира управлението на дейността му, а адресът на търговеца е адресът на управление на дейността му.
От направената справка в търговския регистър, воден отАгенцията по вписванията се установява, че дружеството е извършило промяна в адреса на управление на дейността му, като обстоятелството е вписано през месец февруари 2010г.
Разпоредбата на чл.13, ал.1 от ТЗ задължава търговецът да посочва в търговската си кореспонденция: фирмата, седалището и адреса на управлението, съда където е регистриран, номера на регистрацията и банковото сметка, като може да посочва и адрес за съобщения.
Освен в ЗДДС, минималните изисквания, на които следва да отговаря първичният счетоводен документ, когато е адресиран до други предприятия или физически лица, са определени в разпоредбата на чл.7, ал.1 от ЗСч, в която като задължителен реквизит е посочен наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя. В ал.8, т.2 от същата разпоредба е регламентирано, че адресът за юридическите лица е адресът на управление.
С оглед на горецитираните разпоредби, в издаваните от дружеството фактури следва да се посочва адресът на управление на търговеца.
От изложеното в запитването е видно, че дружеството е издало фактури, в които е посочен стария адрес на управление, поради което същите са погрешно съставени.
Съгласно чл.116, ал.1 от ЗДДС поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставените документи се анулират и издават нови.
По силата на чл.116, ал.4 от ЗДДС, когато погрешно съставени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол- за всяка от страните, който следва да съдържа:
1.основанието за анулирането;
2.номера и датата на документа, който се анулира;
3.номера и датата на издадения нов документ;
4.подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните;
Всички екземпляри на анулиранитедокументи се съхраняват при издателя им, като редът за отчитането им от доставчика и получателя е определен в ППЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар