получено съобщение за дължим данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2006 година за имот, който е прехвърлен чрез дарение

3_522/02.02.2007 г.
ЗМДТ, чл. 11, ал. 1 и ал. 3;
ЗМДТ, чл. 12, ал.2;
ЗМДТ, чл. 14, ал.2
Относно: получено съобщение за дължим данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2006 година за имот, който е прехвърлен чрез дарение
Лицето заедно със съпругата си притежава жилищен имот (апартамент) в гр. Х. През 2005 г. са прехвърлили жилището на сина си чрез договор за дарение. Интересуват се защо и двамата със съпругата си плащат данъци и такси и то по равна сума. Освен това поставят и въпроса защо след като вече не са собственици на имота са получили съобщения за дължим данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за този имот за 2006 г.?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед действащите разпоредби на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ, обн. ДВ, бр.117/97г., посл. изм. ДВ. бр.102/2006г.) изразяваме следното становище:
Данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци се заплаща от лицата, които са собственици на облагаеми с данък недвижими имоти съгласно чл.11, ал.1 от ЗМДТ и чл.64, ал.1 ЗМДТ. Когато един имот принадлежи едновременно на двама и повече съсобственици, всеки от тях дължи такава част от данъка и таксата за битови отпадъци, съответстваща на идеалната част от правото му на собственост върху имота, независимо дали обитава /използва/ имота. Следователно щом и двамата съсобственици на имота притежават по ? идеална част от него, то те са и данъчно задължени лица по ЗМДТ и правилно са заплащали по равна сума задължения за местни данъци и такси.
По въпроса защо са получили съобщения за дължим данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2006 г., след като вече не са собственици на имота са налице две възможности:
1. Ако са прехвърлили имота на сина си чрез дарение, но са запазили правото си на ползване върху апартамента пожизнено, тогава съсобствениците са данъчно задължени лица. На основание чл.11, ал.3 от ЗМДТ при учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят. Вещното право на ползване се учредява чрез нотариален акт. В този случай собственик на имота е синът им, но родителите му като вещноправни ползватели са данъчно задължени лица и правилно са получили съобщения за дължимите данъци и такси за апартамента, находящ се в гр. Х. От друга страна, законът дава възможност (чл.12, ал.2 ЗМДТ) всеки от съсобствениците на имота, съответно съпритежателят на ограничено вещно право да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.
2. Ако апартаментът е прехвърлен без да е учредено вещно право на ползване, тогава синът им ще е данъчно задължен за имота в качеството си на собственик съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗМДТ. При това положение родителите не са задължени лица за този имот и не следва да получават съобщения за дължими данъци и такси за 2006 г.
Във връзка с горното е необходимо да се има предвид, че за да бъдат правилно определени задълженията за данъци и такси на въпросния имот следва да се уведоми съответната община по местонахождение на имота за промяната на обстоятелството, което има значение за определяне на данъка. На основание чл. 14, ал. 2 от закона уведомяването се извършва чрез подаването на данъчна декларация по чл.14, ал.1 от ЗМДТ в 2-месечен срок от прехвърлянето на собствеността върху имота.
В случай, че е изпълнено коректно това задължение, то и дължимите от родителите или сина данъци и такси за имота следва да са определени правилно.