получено запитване от …………. АД относно реда за доказване на доставките с нулева ставка по смисъла на чл.21 от ЗДДС, постъпило а ЦУ на НАП с вх. № 24-34-240/……………..2007г

Изх. № 24-34-240
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: получено запитване от “.“ АД относно реда за доказване на доставките с нулева ставка по смисъла на чл.21 от ЗДДС, постъпило а ЦУ на НАП с вх. № 24-34-240/……………..2007г
Уважаеми господин Асенов,
Във връзка със запитване на “.“ АД относно реда за доказване па доставките с нулева ставка по смисъла на чл.21 от ЗДДС, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-240/…………2007г. ни е необходимо Вашето становище относно кое е “изходно митническо учреждение“ във връзка с чл. 21, ал.1 от ППЗДДС, предвид фактът, че дружеството притежава заверен единен административен документ от Митница Русе, но физически стоката напуска Европейския съюз при някой друг изходен митнически пункт.
Излагам нашето становище относно така поставения въпрос :
Съгласно чл. 28 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е налице в следните два случая:
-извършва се доставка на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията
на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика.
-извършва се доставка на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията
на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице,
което не е установено на територията на страната.
Видно от представените документи “.“ АД продава на “………………..“ООО – местно лице на Руската Федерация, което не е установено на територията на страната стоки при условията на ЕХW Севлиево. Руската Федерация не е страна членка ма Европейската общност. Следователно тя има характер на трета страна по смисъла на §1, т.4 от ДР на ЗДДС. Предвид на това и с оглед на гореизложеното, следва че в случая е налице хипотезата на доставка, на стоки, конто се превозват от територията на страната до трета страна за сметка на получателя /чл.28, т.2 от ЗДДС/.
Съгласно чл.21, ал.1 от ППЗДДС за доказване на този вид доставки доставчикът следва да разполага със следните документи:
-писмена митническа декларация, в която доставчикът е вписан като износител на стоките,
заверена от изходно митническо учреждение;
-фактура за доставката;
-документ за превоза на тези стоки.
Спорен в настоящия случай е въпроса доколко “.“ АД разполага с митническа декларация заверена от изходно митническо учреждение, при условие, че след като стоката пристигне в Свободна зона Русе на основание чл.793, ал.б от Регламент № 2454 за прилагане на Митническия кодекс на общността декларацията се заверява от Митница Русе и се връща на дружеството.
ЗДДС борави с понятието “изходно митническо учреждение“ като обвързва настъпването на определени правни последици с наличието на заверка от изходно митническо учреждение, но не дава легално определение на същото. Такова се съдържа в ППЗМ. По смисъла на чл.606, ал.2, т.З от глава 45 “Износ“ на ППЗМ при износ на стоки, ако те не се изнасят с железопътен транспорт, по пощата, по въздух, по вода или по тръбопроводи и електропроводи за изходн
митническо учреждение се счита митническото учреждение, преди стоките да напуснат митническата територия на Република България. От тук и извода, че съгласно ППЗМ Митница Русе има характер на изходно митническо учреждение и заверената от нея митническа декларация е достатъчно условие да се счита изпълнена предпоставката на чл. 21, ал. 1 ,т. 1 от ППЗДДС въпреки обстоятелството, че транспортът на стоката продължава през територията на държава членка на Общността /Румъния/ и митническото учреждение, чрез което транспортът напуска общността е различно от Митница Русе.
От друга страна, от датата на присъединяване на Република България към Европейския Съюз по отношение на режим износ следва да се прилагат разпоредбите на чл.161 – 162 от МК от Регламент/ЕИО/ № 2913/92 и чл. 788 – 796 от Регламент/ ЕИО/ № 2454/93. По смисъла на чл.793, ал.2 от Регламент № 2454/93г. за стоки, които не се изнасят по железен път, поща, по въздуха, по море или тръбопровод, изходна митница е последната митница, преди стоките да напуснат митническата територия на Общността. Тя е тази, която се убеждава, че представените стоки отговарят на обявените и контролира и удостоверява физическото им заминаване посредством заверка на обратната страна на третия екземпляр на ЕАД. Изключение от това нравило и предвидено в чл.793, ал.6 от Регламент № 2454/93. Съгласно него когато става въпрос за стоки, изпратени в трета страна или до изходна митница в транзитен режим, отправната митница заверява третия екземпляр на ЕАД и го връща на декларатора, след като нанесе заверката “Износ“ с червено мастило върху всички екземпляри на транзитния документ или па друг заместващ документ. Изходната митница контролира само физическия износ на стоките. Тоест налице с хипотеза, при която отправната митница, по смисъла на чл.309, б. “б“ от Регламент № 2454/93 извършва заверката, която в общия случаи се осъществява от изходното митническо учреждение, а последното осъществява единствено контрол за физическия износ па стоките. От тук и извода, че ако стоките са изпратени от “.“ АД до изходното митническо учреждение в транзитен режим, наличието на заверка ма ЕАД от Митница Русе е достатъчно условие, за да се приеме, че е изпълнено условието на чл.21, ал.1, т.“а“ от ППЗДДС.
Транзитния режим в рамките на митническото законодателство на Общността се дели на две основни групи:
-общностен режим транзит и
-други транзитни режими прилагани в рамките на Общността.
Към последните принадлежи и транспорта под покритието на карнет ТИР.
Видно от приложените към запитването документи транспортът на стоките от Свободна зона Русе до Русия се извършва под покритието на карнет ТИР. Предвид на това и с оглед на гореизложеното, намирам, че така документираната доставка е облагаема с нулева ставка и представените документи доказват изпълнението на условията по чл.21, ал. 1, т. I от 1 П 13ДДС.
Спорния въпрос не е от компетенции на органите на Национална агенция по приходите, предвид което молим за Вашето становище.
Приложение : запитване от “………….“ АД с наш вх. № 24-34-240/………2007г. и приложения към него
//

Оценете статията

Вашият коментар