ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.96, aл. 1,ЗДДС, чл.96, aл. 2,ЗДДС, чл.12, aл. 1,ЗДДС, чл.97а, aл. 2

Изх. № 53-00-444
……………2011 г.
ЗДДС, чл.12, ал.1
чл.21, ал.2
чл.96, ал.1 и ал.2
чл.97а, ал.2
… ЕООД е новосъздадено българско дружество, което е сключило договор с юридическото лице … с регистрация в Швейцария, за извършване на определени дейности по развитие и/или обучение и/или консултантски услуги в полза на „… Предметът на този договор представлява 100% от дейността на българското дружество. Във връзка с тази дейност дружеството има разходи за наем на зали, за консумативи и други.
Поставените в запитването въпроси са следните:
– Оборотът, свързан с гореописаната дейност участва ли в облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС и на какво основание?
– При достигане на 50000 лв., трябва ли дружеството да се регистрира по ЗДДС и на какво основание?
– Ако трябва да се регистрира по ЗДДС, във фактурите към швейцарското юридическо лице, какво ще е основанието за неначисляване на ДДС?
– След регистрация по ЗДДС, дружеството има ли право на данъчен кредит за направените разходи във връзка с дейността си?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба, изразяваме следното становище:
Разпоредбата на чл.12, ал.1 от ЗДДС регламентира, че облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
В разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС е регламентирано, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
В конкретният случай, за … ЕООД, не възниква задължение за начисляване на данък. В издаваните фактури към швейцарското юридическо лице, като основание за неначисляване на данък следва да бъде отразен „чл.21, ал.2 от ЗДДС”. В тази връзка следва да имате предвид, че доставките, които са с място на изпълнение извън територията на страната, не попадат в кръга на облагаемите доставки по смисъла на чл.12, ал.1 от закона.
Що се касае до регистрацията по ЗДДС, следва да имате в предвид чл.96 от ЗДДС. По смисъла на ал.1, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по закона. А по смисъла на ал.2, облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка, доставки на финансови услуги по чл.46, както и доставките на застрахователни услуги по чл.47.
За извършваните от … ЕООД доставки на услуги с място на изпълнение извън територията на страната, същите, съгласно чл.96, ал.2, не формират облагаем оборот, необходим за целите на задължителната регистрация по чл.96, ал.1 от закона.
Следва да имате предвид и разпоредбата на чл.97а, ал.2 от ЗДДС, съгласно която на регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл.3, ал.1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл.21, ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
Доколкото … ЕООД предоставя услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на Швейцария, то за дружеството няма да възникне задължение за регистрация по реда на чл.97а, ал.2 от закона. Задължение за регистрация по реда на чл.97а, ал.2 от ЗДДС възниква при предоставяне на услуги по чл.21, ал.2 с мястона изпълнение на територията на друга държава членка.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *