Ползване на данъчно облекчение по реда на чл.41, ал.1, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2007 г.

Изх. № 24-32-271
Дата: 31.01.2008 г.
ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по реда на чл.41, ал.1, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2007 г.
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в……………………………. …………………………………………………………………….. (вх. № 5162/05.07.2007 г.) и в ЦУ на НАП гр. София (вх. № 94-Д-115/18.06.2007 г.) Ви уведомявам следното:
Според изложеното в запитването и получената допълнителна информация в Дирекция …………………. ,запитването касае дейността на……………. . Видно от него търговецът извършва през 2007 г. с личен труд две дейности – „козметични услуги“ и „търговия на дребно“, за които се облага с патентен данък. Поставя се въпросът има ли право същият да ползва облекчение по реда на чл.41, ал. 1, т.2 от ЗДДФЛ при положение, че във фирмата е назначен технически изпълнител.
При така изложената фактическа обстановка, предвид действащата редакция на ЗДДФЛ през 2007 г. изразявам следното становище:
Данъчните облекчения при облагане с окончателен годишен (патентен) данък са изброени в чл.41, ал.1 от ЗДДФЛ и могат да се ползват в посочената в същата норма поредност. Съгласно чл.41, ал.1, т.2 от ЗДДФЛ физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година повече от един вид патентна дейност от посочените в раздел I, т. 1-36 на приложението, заплащат 50 на сто от определения окончателен годишен (патентен) данък за съответната дейност. Видно от цитираните регламенти липсва условие едноличният търговец да няма наети лица, за да може да ползва посоченото данъчно облекчение.
Предвид на това, ако през цялата данъчна 2007 г. лицето извършва с личен труд дейностите „козметични услуги“ и „търговия на дребно“, същото има право да ползва облекчение по чл.41, ал.1, т.2 от ЗДДФЛ. Фактът, че търговецът има нает работник е ирелевантен по отношение на обсъжданата разпоредба.
ЗАМ.
/КР. СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

държавното обществено осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност

Изх.№04-19-609Дата: 29.08.2012 год.НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 5, т. 2 Относно: държавното обществено осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност Във връзка с писмо,

Прилагане на ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПО В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ….. 19.01.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка:Дружество извършва търговия

aabed