Ползване на данъчно облекчение по чл. 19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане в пенсионноосигурителни и застраховат

Изх. № 94-Х-10
Дата: 30.06.2008 год.
ЗДДФЛ, чл. 19
ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по чл. 19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане в пенсионноосигурителни и застрахователни дружества, които не са лицензирани по реда на нашето законодателство.
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх., № 94-Х-10/15.02.2008 г., Ви уведомявам следното:
На основание чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ, сумата от годишните данъчни основи се намалява с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи, както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки “Живот“ в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи.
Както е указано и в запитването Ви, съгласно § 1, т. 12 от ДР на ЗДДФЛ “допълнително доброволно осигуряване“ е осигуряването по част втора, дялове трети и четвърти от Кодекса за социално осигуряване.
Кодексът за социално осигуряване урежда обществените отношения, свързани със задължителното и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в Република България. В тази връзка считаме за неправилен прочитът Ви на чл. 121 от същия кодекс. Съгласно посочената разпоредба, пенсионноосигурителното дружество е акционерно дружество, лицензирано по реда на този кодекс и регистрирано по Търговския закон или по законодателството на друга държава членка. Следователно, за да се смята едно дружество за пенсионноосигурително дружество, то трябва да отговаря едновременно на следните условия:
-да е акционерно дружество;
-да е лицензирано по реда на Кодекса за социално осигуряване;
-да е регистрирано по Търговския закон или по законодателството на друга
държава членка.
Предвид гореизложеното, разпоредбата на чл. 19 от ЗДДФЛ не може да намери приложение в случаите на лични вноски за допълнително доброволно осигуряване, направени в пенсионноосигурително дружество, което не отговаря на условията, установени в Кодекса за социално осигуряване.
Съгласно § 1, т. 13 от ДР на ЗДДФЛ, “доброволно здравно осигуряване“ е осигуряването по глава трета от Закона за здравното осигуряване.
Законът за здравното осигуряване урежда здравното осигуряване в Република България и свързаните с него обществени отношения. Съгласно чл. З, ал. 2 от същия закон, доброволното здравно осигуряване е допълнително и се осъществява от акционерни дружества, регистрирани по Търговския закон и получили лицензия при условията и по реда на този закон. Следователно, разпоредбата на чл. 19 от ЗДДФЛ не може да намери приложение и в случаите на лични премии/вноски за застраховка ,Живот“, направени в застрахователно дружество, което не отговаря на условията, установени в Закона за здравното осигуряване.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *