ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 15

Изх. №04-13-11
Дата:11.03.2014 год.
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 15
По повод Ваше запитване по електронната поща, препратено вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 04-13-11 от 11.02.2014 г., Ви уведомявам следното:
На основание чл. 13, ал. 1, т. 15 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), не са облагаеми помощите и добавките от социално подпомагане, получени на основание на Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за закрила на детето, Закона семейни помощи за деца или на друг нормативен акт, както и обезщетенията и помощите при безработица, получени на основание на нормативен акт.
Съгласно чл. 47, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта, на лице или лица, които са безработни с право на парично обезщетение и желаят самостоятелно или заедно да започнат стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги, се предоставят за сметка на фонд “Безработица“ еднократни парични суми след одобряване на бизнеспроект от поделението на Агенцията по заетостта и заявление от лицето до поделението на Агенцията по заетостта, с което заявява, че желае да получи еднократна парична сума вместо парично обезщетение за безработица при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване. В ал. 2 на чл. 47 от същия закон е изрично посочено, че право на еднократна парична сума по ал. 1 имат лицата, които отговарят на изискванията за отпускане на парично обезщетение при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване.
По силата на чл. 41, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, бизнес проектът се разглежда от комисия, която се произнася с писмено мотивирано предложение до директора на дирекция “Бюро по труда“ за одобряване или неодобряване на представения бизнес проект. В съответствие с мотивираното предложение на комисията и предоставените от териториалното поделение на Националния осигурителен институт заверено копие от разпореждането за отпускане на парично обезщетение за безработица и справка за изплатените до момента обезщетения на лицето директорът на дирекция “Бюро по труда“ издава решение и сключва договор по чл. 30б, ал. 1, т. 1 от ЗНЗ. На базата на сключените договори Националният осигурителен институт превежда на лицето еднократната парична сума по чл. 47, ал. 1 от ЗНЗ.
Видно от гореизложеното, еднократната парична сума по чл. 47, ал. 1 от ЗНЗ се изплаща вместо паричното обезщетение при безработица и доколкото тази сума може да се третира като помощ при безработица ще може да се приложи разпоредбата на
чл. 13, ал. 1, т. 15 от ЗДДФЛ.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/С. МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

задължението за регистрация за целите на ДДС и прага за задължителна регистрация Холандия е извън компетентността на Националната агенция за приходите. Предвид това, че извършвате доставки с място на

.№5_23-22-647/ 30.05.2009г.ЗДДС, чл.21 ал.2, т.3, б. „в”ЗДДС, чл.114, ал.1, т.12ЗДДС, чл.116ППЗДДС чл.79, ал.2, т.4ППЗДДС, чл.117В запитването е посочено, че представляваното от Вас дружество извършва монтаж

нейния характер.

Телефон: (02) 9859 3759 Факс: (02) 987 70 46Изх.№53-02-30221.12.2010г.чл. 26, ал. 2 от ЗДДСчл. 92 от ЗЗДСпоред изложеното в качеството Ви на продавач сте сключили

КСО, чл.4

2_ 422/25.02.2010 г. КСО – чл.4ОТНОСТНО: Социално осигуряване налице, на което е отпусната наследствена пенсияза инвалидност поради общо заболяванеОтправили сте писмено запитване до ТД на

ЗДДС, чл.70, aл. 1, т. 4,ЗДДС, чл.69, aл. 1, т. 1

В Дирекция ОДОП –постъпи Ваше запитване с вх. № …/ 05.01.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка:Основната дейност на дружеството е „проектиране и строителство на енергийни

данъчно третиране по ЗДДС на префактурирани разходи, които по закон се дължат от собственика/ползвателя, а по наемния договор са за сметка на наемателя

3_1396/12.05.2011 г.ЗДДС, чл. 26, ал. 2 и 3; ЗДДС, чл. 66, ал. 1, т. 1Относно: данъчно третиране по ЗДДС на префактурирани разходи, които по закон

vega