ползване на облекчение по чл. 61м, ал. 1, т. 1 ЗМДТ

Изх. № 24-34-117
Дата:18.09.2012
ЗМДТ, чл. 61м, ал. 1, т. 1
относно: ползване на облекчение по чл. 61м, ал. 1, т. 1 ЗМДТ
при патентния данък при наето лице
В отговор на поставения въпрос относно ползване на облекчение по чл. 61м, ал. 1, т. 1 ЗМДТ при извършване на дейността „търговия на дребно” при наемане на лице, което почиства магазина /чистач/, Ви уведомяваме:
Условие за ползване на облекчението по чл. 61м, т. 1 ЗМДТ е лицето, извършващо патентна дейност, да притежава 50 и над 50 % намалена работоспособност, дейността да се извършва лично и да не наема работници за тази дейност, т.е. дейността да се извършва единствено исамоот лицето.
Терминът „търговия на дребно” не е дефиниран в действащото законодателство. Легално определение на този термин намираме в отменения Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия, отм. ДВ бр. 99 от 2005 г., в сила до 01.06.2006 г.
По силата на чл. 61, ал. 2 от този закон „търговия на дребно” е сключването на сделки за продажба между търговец или физическо лице, което не е търговец, извършващо продажба на собствени стоки, и потребител”.Разбирана в тесен смисъл търговската дейност не включва дейността по почистване на обекта, но в същото време почистването е необходима, свързана с търговията дейност, доколкото помещението не може да не се почиства.
Смисълът на разпоредбата на чл. 61м, ал. 1 ЗМДТ е да внесе облекчения за лицата, които поради намалена работоспособност, пенсиониране или извършване на две и повече дейности лично, генерират нисък оборот и доходи. Не виждаме основания лицата, които имат възможността да наемат други лица за извършване на патентната или свързана с нея дейност, да ползват облекчения на това основание.
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА НАП:
/п/
/С. МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчното третиране от 01.01.2010г. на доходите на регистриран земеделски производител, реализирани от непреработена земеделска продукция; няма данни за регистрация като ЕТ.

ЗДДФЛ чл.29, т.12_483/08.03.2010г.Постъпило е Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” ……….. с вх.№……………, в което поставяте въпроси относно данъчното третиране от 01.01.2010г.

Право на приспадане на данъчен кредит

5_646 / 29.05.2008ЗДДС, чл.70ЗКПО, чл.204Относно: Право на приспадане на данъчен кредитВ Дирекция „ОУИ” …. епостъпило писмено запитване с вх.№ 20-00-646/ 07.05.2008г., в което е посочено,

ЗКПО, чл.92, aл. 3

2_1055/17.04.2009г.ЗКПО- чл.92, ал.3Отправили сте писмено запитване изх.№……………… до Дирекция „ОУИ” – …………….., заведено с вх.№………………, в което е описана следната фактическа обстановка:Търговско дружество, чиито годишен

efeee vegalis