понятие за “значително по-ниска” от пазарната стойност при доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил

Изх. № 24-34-119
Дата:13.02.2014 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 16;
ДР на ДОПК, § 1, т. 8;
ДР на ДОПК, § 1, т. 10.
Относно: понятие за “значително по-ниска” от пазарната стойност при доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-119/23.10.2013 г. по повод на становище на Заместник-изпълнителния директор на НАП с Изх. № 91-00-88/26.06.2013 г., относно право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност за получени доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил, са поставени следните въпроси:
1. Може ли за “пазарната стойност” на лек автомобил да се приеме посочената цена в договор за отдаване под наем на лек автомобил, сключен с официален представител на марката на автомобила?
2. Какво следва да се разбира под “значително по-ниска” от пазарната стойност при доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил?
Съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно т. 16 на § 1 от ДР наЗДДС “пазарна цена“ е цената по смисъла на § 1, т. 8 от ДР на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), определена чрез методите за определяне на пазарни цени по смисъла на § 1, т. 10 от ДР на ДОПК. “Пазарна цена“ по смисъла на § 1, т. 8 от ДР на ДОПК е сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани. Методите за определяне на пазарните цени са:
а) методът на сравнимите неконтролирани цени между независими търговци;
б) методът на пазарните цени, където обичайната пазарна цена е цената, използвана в процеса на продажба на стоки и услуги в непроменена форма на независим партньор, намалена с разходите на търговеца и с обичайната печалба;
в) методът на увеличената стойност, при който обичайната пазарна цена се определя, като себестойността на продукцията се увеличи с обичайната печалба;
г) методът на транзакционната нетна печалба;
д) методът на разпределената печалба.
Редът и начинът за прилагане на методите се определят с Наредба № Н-9 от 14 август 2006 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени (§ 1, т. 10 от ДР на ДОПК).
Предвид горното, като пазарна цена на лек автомобил може да се приеме цена, посочена в договор за прехвърляне право на собственост на лек автомобил (включително, сключен с официален представител на марката на автомобила), в случаите, когато тази цена е сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока по сделка между лица, които не са свързани, определена по някой от посочените в т. 10 на § 1 от ДР на ДОПК методи.
Според посоченото в становище на Заместник-изпълнителния директор на НАП с Изх. № 91-00-88/26.06.2013 г., за да възникне право на приспадане на данъчен кредит при предоставен за ползване (отдаден под наем) лек автомобил, в случаите когато на получателя не се прехвърлят рисковете и изгодите от собствеността на автомобила, стойността на сбора от договорените вноски следва да е значително по-ниска от пазарната стойност на автомобила.
В законодателството липсва критерий за значително отклонение от пазарната цена. Въпросът следва да се преценява във всеки отделен случай. Считам, че за значително отклонение от пазарната цена, при извършване на сравнение между цената, договорена между страните по сделката и пазарната цена, следва да се приеме това различие, което е очевидно и съществено, както в относително, така и в абсолютно изражение, като се налага единственият възможен извод, че става въпрос за явно, а не пренебрежимо разминаване или такова, дължащо се на обичайните колебания на цените на даден пазар.
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ДОПК, чл.209,ДОПК, чл.14, т. 1

2_2507-1/16.11.2009г. ДОПК, чл.14, т.1, чл. 209;В Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – …. е постъпило Ваше писмено запитване заведено с вх. № …..г., в

Прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДСВ Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-287 от 16.11.2017 г.Представена фактическа обстановка:Дейността на дружеството е „дроп-шипинг“. При

данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуга, свързана с предоставяне на възможността, чрез платежни терминали на получатели по доставки, извършени от дружествата

.№24-34-112Дата: 21.12.2013 год.ЗДДС, чл. 46, ал. 1, т. 3;ЗДДС, чл. 116.Относно: данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуга, свързана с

gokyuzu