Ползване на отстъпка за подадена в срок до 31 януари 2007 г. годишна данъчна декларация за 2006 г.

Изх. № 94-П-183
Дата: 14.05.2008 год.
ЗОДФЛ /отм./, чл. 41, ал. 3.
ОТНОСНО: Ползване на отстъпка за подадена в срок до 31 януари 2007 г. годишна данъчна декларация за 2006 г.
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите (вх. № 94-П-183/15.12.2007 г.), Ви уведомявам следното:
1. Видно от изложеното в запитването Ви и от приложенията към него, на 31 януари 2007 г. сте подали годишна данъчна декларация за 2006 г. Платежното нареждане за безкасово плащане на данъка е със същата дата, но сметката на Териториална дирекция на НАП – гр. Пловдив е заверена с преведената сума на 1 февруари 2007 г.
При така изложената фактическа обстановка, считаме за законосъобразно изразеното становище от Териториална дирекция на НАП – гр. Пловдив, че не е налице нормативно основание да ползвате предвидената отстъпка върху сумата, която остава за довнасяне по годишната данъчна декларация за 2006 г., тъй като не е изпълнено условието тази сума да е внесена в бюджета до 31 януари 2007 г.
В отменения Закон за облагане доходите на физическите лица, както и в действащия Закон за данъците върху доходите на физическите лица, не е регламентирано правило относно датата, на която при безкасово плащане данъкът се смята за внесен. Отсъствието на изрични правила в данъчните закони се обуславя от факта, че такова е установено в нормативния акт, който урежда общите правила за изпълнение на задълженията – Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Съгласно чл. 75 от ЗЗД, когато плащането става чрез задължаване и заверяване на банкова сметка, задължението се счита за погасено със заверяване сметката на кредитора.
1
Аналогична е и разпоредбата на чл. 305 от Търговския закон във връзка с изпълнението на задълженията по търговски сделки. Посочените общи правила за изпълнение на задълженията важат за всички безкасови плащания към Националната агенция за приходите.
2. Технологията на междубанковите преводи е регламентирана в Наредба № 3 на БНБ „За паричните преводи и платежните системи“ от 29 септември 2005 г., Указания на БНБ – „03-5006“; „03-9006“ и „Правила и процедури за работа на система за брутен сетълмент в реално време (RINGS)“.
Посочените указания са публикувани за публичен достъп на интернет страницата на БНБ – в раздел „Платежна система“, подраздел – Нормативна база на платежната система в България и указания на БНБ.
При плащане в клоновата мрежа на обслужващата ТД на НАП търговска банка (за ТД на НАП Пловдив това е „Инвестбанк“ АД) или в нейния офис в ТД на НАП – до определения от банката час, плащането Ви постъпва по банковата сметка на ТД на НАП на същата дата, на която е наредено.
Ако желаете да използвате услугите на друга търговска банка и да сте сигурни, че плащането Ви ще постъпи по банковата сметка на ТД на НАП на същата дата, можете да наредите плащане през системата (RINGS).
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *