ЗДДФЛ, чл.40, aл. 1,ЗДДФЛ, чл.39, aл. 1,ЗДДФЛ, чл.41, aл. 1, т. 2

Изх. № 24-34-198
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Уважаеми г-н ,
Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено в ЦУ на НАП с входящ № 24-34-198 от 09.03.2007 г., Ви уведомявам следното:
С оглед разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при наличието на условията по чл. 39, ал. 1 от същия закон, окончателен годишен (патентен) данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложението.
Данъчните облекчения при облагане с окончателен годишен (патентен) данък са посочени в чл. 41, ал. 1 от ЗДДФЛ и могат да се ползват в посочената в закона поредност. Съгласно т. 2 на цитираната разпоредба, физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година повече от един вид патентна дейност от посочените в раздел I, т. 1 – 36 на приложението, заплащат 50 на сто от определения окончателен годишен (патентен) данък за съответната дейност. Предвид тази разпоредба, ще можете да ползвате данъчното облекчение по чл. 41, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ при положение, че през цялата година ще извършвате с личен труд повече от един вид патентна дейност, независимо, дали имате наето лице.
На основание чл. 41, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в раздел I, т. 10, 12 и 13 на приложението, заплащат 50 на сто от определения окончателен годишен (патентен) данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 59 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара. Т.е. във Вашият случай това облекчение би могло да се ползва само по отношение на дейността „бръснарски и фризьорски услуги“ и при положение, че използвате работно място за обучение на чирак в съответствие с изискванията на Закона за занаятите.
С уважение,
Красимир Стефанов

Оценете статията

Вашият коментар