ползването на данъчни преференции по ЗМДТ от лица с установена по съответния ред степен на намалена работоспособност, Ви уведомяваме:

Изх. № 94-В-86
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
В отговор на поставените от Вас въпроси относно ползването на данъчни преференции по ЗМДТ от лица с установена по съответния ред степен на намалена работоспособност, Ви уведомяваме:
По силата на чл. 25, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ за имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 % намаление.
Легално определение на понятието “основно жилище“ е дадено в § 1, т. 2 от Допълнителната разпоредба на закона. “Основно жилище“ е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината. Не се счита за “основно жилище“ единственото притежавано от едно лице жилище, ако не са изпълнени законовите изисквания по § 1, т. 2 от ДР на ЗМДТ.
Данъчно облекчение за “основно“ жилище може да ползва само данъчнозадължено лице, т. е. собственикът или вещноправният ползвате л на имота.
В ал. 2 на същия текст /чл. 25 ЗМДТ/ е предвидено намаление от 75 % на данъка върху недвижимите имоти за “основно жилище“ на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто.
Облекчението по чл. 25 ЗМДТ не се отнася до задълженията за такса за битови отпадъци. От 01.01.2004 г. хипотезите на освобождаване от такса се уреждат не от закона, а с наредбите на общинските съвети по чл. 9 ЗМДТ.
В чл. 58, ал. 1, т. 4 ЗМДТ е регламентирана преференция по отношение на данъка върху превозните средства за лек автомобил с обем на двигателя до 1800 куб. см и мощност до 74 кУ, принадлежащи на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто. Освобождаване от данък настъпва при кумулативното наличие на всички изисквани от закона условия.
Ползването на предвидените в цитираните текстове преференции настъпва след представяне на документ, удостоверяващ изискваното обстоятелство, а именно решение на ТЕЛК или НЕЛК.
Освобождаване от данък по чл. 58, ал. 1, т. 4 ЗМДТ е допустимо само за един от притежаваните от лице с намалена работоспособност леки автомобили, дори и в случаите, в които изискваните от закона условия са налице спрямо други автомобили. Когато лекият автомобил, за който се претендира освобождаване от данък, е съпружеска имуществена общност, преференцията се прилага относно идеалната част, притежавана от лицето с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто.
В закона е установено задължение за данъчнозадълженото лице за подаване на декларация в двумесечен срок от придобиването на имот или от настъпването на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка /чл. 14, ал. 1 и ал. 2 ЗМДТ/, каквото е наличието на степен на намалена работоспособност. В чл. 123, ал. 1 ЗМДТ е предвидена санкция – глоба в размер от 10 до 400 лв. за физическите лица, които не са подали или не са подали в срок декларация по чл. 14 ЗМДТ. Конкретният размер на санкцията се определя в зависимост от критериите, регламентирани в 27, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания, а именно в зависимост от тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, кактр и имотното състояние на нарушителя.
ЗАМ.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *