Понятието недвижим жилищен имот във връзка с прилагането на чл.13, ал. 1, т. 1, буква а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Изх. № 24-31-188
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Понятието „недвижим жилищен имот“ във връзка с прилагането на чл.13, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Териториална дирекция на НАП – ………. и препратено по компетентност в дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на НАП (вх. № 24-31-188/14.05.2007 г.), Ви уведомявам следното:
Както е уточнено в запитването Ви, в Допълнителната разпоредба на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДЦФЛ) не е установена легална дефиниция на понятието „недвижим жилищен имот“. Независимо от това, по аргумент от чл.37 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, съдържанието на понятието може да се извлече от общоприетия му смисъл. В тази връзка считаме, че разпоредбата на чл.13, ал.1, т.1, буква „а“ от ЗДДФЛ е приложима само за недвижим имот, който към момента на продажбата или замяната може да служи за задоволяване на жилищни нужди. Следователно същата не може да намери приложение за доходи от продажба или замяна на земя (УПИ, парцел и др.)
//

Оценете статията

Вашият коментар