Прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 10 от ЗДДФЛ и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Изх. № 24-31-185
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 10 от ЗДДФЛ и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.
По повод Ваше писмо до ТД на НАП – гр. Търговище, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-31-185/………2007 г., Ви уведомявам за следното:
По въпросите, свързани с прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 10 от ЗДДФЛ.
На основание чл. 24, ал. 2, т. 10 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват еднократните помощи за лечение, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи – до стойността на лечението. Следователно, за да попаднат в обхвата на цитираната разпоредба, помощите предоставяни от работодателя на работниците и служителите е необходимо да отговарят кумулативно на следните три условия:
1. Да са еднократни. В тази връзка имайте предвид, че ежемесечното заплащане
на лекарствата на работници и служители, има периодичен, а не еднократен характер,
поради което сумите не попадат в обхвата на чл. 24, ал. 2, т. 10 от ЗДДФЛ.
2. Да са предназначени за лечение. Нормативната уредба не дефинира
понятието«лечение», нов практиката, аи посмисъла наЗаконазаздравето,
дейностите по профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация се разграничават.
В този смисъл, ако предоставяните на работниците и служителите суми са свързани с
процесите на диагностика, профилактика или рехабилитация. същите не могат да се
квалифицират като помощи за лечение и съответно разпоредбата на чл. 24, ал. 2, т. 10 от ЗДДФЛ за тях е неприложима.
3. Да са предоставени за сметка на социалните разходи.
В случай, че не отговарят дори на едно от гореизброените три условия, предоставяните от работодателя суми представляват облагаем доход по смисъла на чл.24, ал. 1 от ЗДДФЛ, т.е. облагат се по предвидените в закона правила за доходите по трудови правоотношения.
По въпросът, свързан с прилагането на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.
На основание чл. 6, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 в пари или в натура, се внасят осигурителни вноски в размера за фонд “Пенсии“, определени съответно по реда на ал. З, 4 и 5 от същата разпоредба.
Осигурителни вноски се изчисляват и внасят върху сумите, изплатени или начислени и неизплатени за сметка на средствата за социални разходи /чл. 2, ал. 1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски/. Видно от разпоредбите, условие за начисляване на осигурителни вноски е средствата да бъдат предоставяни постоянно или периодично пряко на лицата.
Алинея 2 от същата наредба изрично указва, че осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени за сметка на социалните разходи върху еднократните помощи в пари или в натура, изплатени на работниците и служителите за лекарства, при продължително боледуване, за раждане, при смърт на член от семейството или при други случайно настъпили събития.
//

Оценете статията

Вашият коментар