Попълване на декларации образец № 1 съгласно Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигу

Изх. № М-26-00-45#1
Дата 23.11.2012 г.
КСО – чл. 10
КСО – чл. 5, ал. 4
КСО – чл. 6, ал. 2
КСО – чл. 6, ал. 4
КСО – чл. 4а, ал. 6 и чл.6, ал.10
КСО- чл. 40, ал. 5
Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.- чл. 3, ал. 1, т. 3
НЕВДОВ – чл. 3, ал. 1
НЕВДОВ – чл. 4
ОТНОСНО:Попълване на декларации образец № 1 съгласно Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, за лица работещи без трудови правоотношения.
В отговор на поставени от Вас въпроси в запитване, постъпило по електронната поща вна Националната агенция за приходите /НАП/ с вх. № М-26-00-45 / 28.09.2012 г., изразяваме следното принципно становище:
Трудовата дейност е основополагаща за възникване на основание за държавно обществено осигуряване. Съгласно чл. 10 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ осигуряването на лицата възниква от деня, в който започнат да упражняват трудова дейност и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.
За държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и здравното осигуряване на лицата работещи без трудови правоотношения, на основание чл. 5, ал. 4 от КСО осигурителите представят данни /декларации/. Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на тези декларации са определени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица /Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г./. Декларациите образец № 1 “Данни за осигуреното лице“, приложение № 1 към Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г., се подават за периода, през който лицата са упражнявали трудова дейност в срок не по-късно от 10 дни след срокът за внасяне на осигурителните вноски (чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.). Съгласно указанията за попълване, Декларация образец № 1 се подава като в полето на:
?точка 12 „Вид осигурен” се посочва код 14 „За работещи без трудови правоотношения”;
?точка 14 „Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено” – се попълва първият ден от периода в осигуряване;
?точка 15 „Ден, в който осигуряването е прекратено/прекъснато” – попълва се последният ден от периода в осигуряване.
Полетата на точки 14 и 15 се попълват само в месеците, в които е възникнало съответно прекратено задължението за осигуряване.
Когато лице полага труд без трудово правоотношение през един и същ период от време при един възложител по повече от един договор, може да се подаде от възложителя една декларация образец № 1 с попълнен код за вид осигурен 14.
С оглед изложеното и във връзка с поставените от Вас въпроси за лицата работещи без трудови правоотношения е необходимо да имате предвид и следното:
На основание чл. 6, ал. 2 от КСО и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски /НЕВДОВ/, осигурителният доход включва всички доходи и възнаграждения, включително възнагражденията по чл. 40, ал. 5 от КСО и други доходи от трудова дейност на осигурения през календарната година и не може да бъде по-голям от сбора на максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/ за съответната календарна година поотделно за всеки един от месеците на годината. Възнаграждения, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен.
Възнаграждението, върху което се дължат, осигурителни вноски за лицата работещи без трудови правоотношения, съгласно чл. 6, ал. 4 от КСО се определя след намаляването му с разходите за дейността, определени по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
За лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4 от КСО и чл. 40, ал.1, т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5 от ЗЗО, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по ред определен в чл. 4а, ал. 6 и чл.6, ал.10 от КСО
С оглед ограничаването на месечния осигурителен доход до максималния му размер е и разпоредбата на чл. 4 от НЕВДОВ, в която е регламентирано, че когато лицето работи по допълнителен или по втори трудов договор, или без трудово правоотношение, при изплащане на възнаграждението декларира сумата, върху която са направени осигурителни вноски по всеки от договорите.
В Декларация образец № 1 при попълнен код за вид осигурен 14 в полето на точка 21 „Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл. 40, ал. 5 от КСО, с изключение на сумата по т. 19” се посочва възнаграждението за съответният месец, през който е положен трудът определено по реда на чл. 6, ал. 4 от КСО. Когато за месеца осигурителят подава една декларация образец № 1 за работа по повече от един договор по без трудово правоотношение, се посочва сбора от изплатените възнаграждения по договорите за съответния месец след намаляването им с разходите за дейността, но не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за съответната година.
В допълнение Ви уведомяваме, че съгласно чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в съответствие с разпоредбите на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за Националната агенция за приходите, в кореспонденцията с Националната агенция за приходите регистрираните лица посочват идентификацията и адреса си за кореспонденция. Идентификация по смисъла начл. 84 от ДОПК е: името, съответно наименованието (фирмата) на регистрираното лице; единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, или единния идентификационен код по БУЛСТАТ, съответно единния граждански номер или личния номер на чужденец;адресите по чл. 8 от същия кодекс. Посочва се и идентификацията на лицата, с чиито права и задължения е свързано запитването.
ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/СТОЯН МАРКОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *