Попълване на Приложение № 9 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Изх. № М-24-36-80
Дата:23.12.2016 год.
ЗДДФЛ, чл. 50
Относно: Попълване на Приложение № 9 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
По повод Ваше писмо до ОДОП …., препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите, заведено с вх. № М-24-36-80/28.11.2016 г., Ви уведомявам за следното:
В указанията за попълване на Приложение № 9 (образец 2091) изрично е посочено, че „брутният размер на дохода, нормативно определените разходи, задължителните осигурителни вноски, годишната данъчна основа, както и финансовият резултат и годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, се определят според предвиденото в приложимото българско законодателство.“В конкретният случай става въпрос за доход от трудови правоотношения, поради което при определянето на годишната данъчна основа в колона 7 следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 25 от ЗДДФЛ. На това основание годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се определя, като облагаемия доход по чл. 24, придобит от данъчно задълженото лице през данъчната година, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице.
Предвид гореизложеното считам, че в конкретният случай е правилно при определянето на годишната данъчна основа за дохода от чужбина в Приложение № 9 да се приспадат и внесените в България задължителни осигурителни вноски.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчно облагане по реда на ЗДДФЛ на получени доходи от управление и контрол от чуждестранно лице, Ви уведомяваме за следното:

ОТНОСНО:Осигуряване на лице, което упражнява трудова дейност на различни основания – по договор за управление и контрол на ООД и като ЕТИзпълнителите по договори за

Връчване на Заповед за възлагане на ревизия и други съобщения и актове на местни физически лица по реда на чл.32 от ДОПК.

Изх. № 24-31-135Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Връчване на Заповед за възлагане на ревизия и други съобщения и актове на местни физически лица по реда

ilac hakkında