попълване на Таблица № 1 и Таблица № 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (

3_284/28.01.2011 г.
КСО, чл. 6, ал. 8
Указания за попълване на Таблица № 1 и Таблица № 2 на Справката за
окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ
Относно: попълване на Таблица № 1 и Таблица № 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица(ЗДДФЛ)
Постъпило е писмено запитване относно приложението на осигурителното законодателство. Видно от изложеното в запитването, задълженото лице е регистрирано като ЕТ. От представените копия на Приложения № 2, № 7 и Таблици № 1 и № 2 към Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г. е видно, че като едноличен търговец лицето осъществявате две дейности – патентна и облагаема по общия ред. При попълване на Таблици № 1 и № 2 разпределението на декларирания облагаем доход по месеци е извършило като същият е разделило на 12 и за всеки непълен отработен месец поради ползване на отпуск за временна неработоспособност е определило дневна ставка, която е определяща за размера на облагаемия доход, съгласно отработените дни в месеца.
Предвид гореизложеното се поставя въпроса какъв е начинът за коректно попълване на Таблици № 1 и № 2 на Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 на ЗДДФЛ?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване ( КСО, ДВ бр. 110/1999 г., посл. изм. ДВ бр. 100/2010 г.), и Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ, ДВ бр. 21/2000г., посл. изм. ДВбр. 2/2010г.) изразяваме следното становище:
При изготвяне на Справката за окончателния размер на осигурителния доход (Образец 2004) към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ следва да се спазват указанията за попълване на Таблици№ 1 и № 2. В същите е пояснено, че в колона 4 от Таблици № 1 и № 2 се попълва избраният осигурителен доход, върху който лицата дължат авансово осигурителни вноски.
В колона 5.1 се вписва осигурителният доход, получен от упражняване на дейност като едноличен търговец. ЕТ формира годишния си осигурителен доход като на ред 13, колона 5.1 от Таблици № 1 и № 2 вписва облагаемия си доход, деклариран в Приложение 2, част ІІІ, ред 9.1. Месечният осигурителен доход се определя като тази сума се разделя на броя на месеците, през които е упражнявана дейността.
Колона 5.4 се попълва от лица, които упражняват дейности, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ. Същите, когато са еднолични търговци, формират годишния си осигурителен доход като на ред 13, колона 5.4 от Таблици № 1 и № 2 вписват облагаемия доход, деклариран в Приложение 7, част II, ред 4 на данъчната декларация. Месечният осигурителен доход се определя като тази сума се разделя на броя на месеците, през които е упражнявана дейността.
Когато самоосигуряващото се лице не е упражнявало дейност през целия месец или е било във временна неработоспособност, поради болест (ако е осигурено за фонд “Общо заболяване и майчинство“), осигурителният доход се определя като сумите от ред 13 на съответните колони 5.1 и 5.4 се разделят на броя на работните дни, през които е упражнявало дейност. Месечният осигурителен доход се определя като така изчисленият среднодневен осигурителен доход се умножи по броя на работните дни за всеки от месеците, през които е упражнявана дейността.
В колона 6 се попълва сборът от осигурителните доходи, върху които са дължими осигурителни вноски (колона 3 и колона 4).
В колона 7 се вписва сумата от общия осигурителен доход за месеца, върху който се дължат осигурителни вноски, образуван от сбора на доходите, вписани в колона 5.1 и колона 5.4. Сумите, вписани в колона 7 не могат да надвишават максималния размер на осигурителния доход за съответния месец.
Следвайки схемата за образуване на размера на годишния осигурителен доход (сумата от ред 13 на колона 7 – сумата от ред 13 на колона 6), се получава размерът на осигурителния доход, върху който следва да се довнесат осигурителни вноски, съгласно чл. 6, ал. 8 от КСО.
При попълване на Таблица № 2 следва да се има предвид, че в месеците с дни във временна неработоспособност в колона 3 се посочва пропорционална част от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, върху който се дължат здравноосигурителни вноски.
Описаният механизъм, по който се формира годишния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица в Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, съгласно указанията за попълване на Таблица № 1 и Таблица № 2, е съобразен с разпоредбата на чл. 6, ал. 8 от КСО, която регламентира, че окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал. 7 (лицата, които са регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества) се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, (ЗДДФЛ) и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.
Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване се дължат върху доходите от трудова дейност. Съгласно чл. 6, ал. 2 от КСО доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатените или неначислените и други доходи от трудова дейност.
Аналогична разпоредба, регламентираща определянето на окончателния размер на осигурителния доход, е нормата на чл. 2, ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ.Според нея годишният осигурителен доход, върху който се дължи окончателната осигурителна вноска, се определя като разлика между сбора от средномесечния деклариран или определен с влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които помесечно са внасяни авансово осигурителни вноски.
На основание горецитираните разпоредби следва, че според реално получените доходи от трудова дейност, самоосигуряващите се лица определят окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход за периода на упражняване на трудова дейност в това им качество в рамките на календарната година.
Целта на годишното изравняване е внесените вноски от самоосигуряващите се лица да съответстват на годишна база на действителните им доходи от трудова дейност за съответната календарна година. Именно поради това чл. 6, ал. 8 от КСО определя, че годишният осигурителен доход се формира като разлика между облагаемия доход и осигурителния доход, върху който авансово са внесени осигурителни вноски. С други думи, годишният осигурителен доход е доход, върху който се довнасят вноските, като авансово внасяните осигурителни вноски задължително се приспадат от реално реализираните доходи от трудова дейност.
Осигурителните вноски при определяне на годишния размер на осигурителния доход се внасят за сметка на осигурените лица в размерите, определени за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване (за родените след 31.12.1959 г.) в срока за подаване на декларацията.
На основание гореизложеното следва да се обобщи, че данните в Таблици № 1 и № 2 към Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2009 г., следва да се съобразят с указанията за попълване на същите, като на ред 13, колони 5.1 и 5.4 се пренесат декларираните доходи в Приложение 2, част ІІІ, ред 9.1 и в Приложение 7, част II, ред 4 на данъчната декларация и се разпределят помесечно за периода на упражняваната от лицето трудова дейност.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »