посредническа услуга, свързана с доставка по прехвърляне на собственост върху недвижим имот на територията на страната

Изх. № 26-С-5Е
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: посредническа услуга, свързана с доставка по прехвърляне на собственост върху недвижим имот на територията на страната
По повод на изпратено от Вас писмено запитване, касаещо приложението на ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.), постъпило в ЦУ на НАИ с вх. № 26-С-5Е/ 02.06.2007 г.. Ви уведомявам следното:
В случаите, когато доставчика е установен на територията на друга държава и не е регистрирано по ЗДДС лице. действа от името и за сметка на друго лице. като посредник по продажба на недвижим имот на територията на страна, за определяне мястото на изпълнение на доставката е приложим чл.24. ал. 1 от ЗДДС.
Съгласно гази норма, мястото на изпълнение при гази доставка на услуга се определя въз основа на мястото на изпълнение на доставката, във връзка с която е оказано посредничеството. Предвид това. че доставката по прехвърляне на собственост върху имот е с място на изпълнение на територията на страната, то посредническата услуга е доставка с място на изпълнение също на територията на страната.
В тази връзка, доколкото доставчикът по тази доставка на услуга е данъчно задължено лице. установено извън територията на страната, за него ще възникне основание за регистрация по ЗДДС’ по чл.96. ал.1 от ЗДДС. при достигане на облагаем оборот по смисъла на ал.2 от този закон от 50 000 лв.
С’лед регистрацията по ЗДДС на доставчика, на основание чл. 82. ал.1 от ЗДДС данъкът, койго е изискуем за гази доставка следва да се начисли от него по реда и условията предвидени в закона.
//

Оценете статията

Вашият коментар